Конкурсна комісія

Положення про конкурсну комісію

Регламент конкурсної комісії

Склад першої конкурсної комісії

Склад другої конкурсної комісії

Склад третьої конкурсної комісії

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Директора
Національного антикорупційного бюро України
від 15 травня 2015 року № 4-н

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад
у Національному антикорупційному бюро України

1. Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України створюється для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України (далі – конкурсна комісія).

2. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативними-правовими актами України, актами Директора Національного антикорупційного бюро України (далі-Національне бюро), а також цим Положенням.

3. Основним завданням конкурсної комісії є проведення конкурсу з метою відбору кандидатів на зайняття вакантних посад у Національному бюро, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки.

4. Конкурсна комісія здійснює свою діяльність на засадах відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, недискримінаційного ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад у Національному бюро.

5. Конкурсна комісія утворюється Директором Національного бюро у складі голови конкурсної комісії, його заступника, секретаря та інших членів конкурсної комісії, які беруть участь у її роботі на громадських засадах. Чисельність конкурсної комісії складає не менше ніж 7 осіб. До складу конкурсної комісії входять перший заступник, заступники Директора Національного бюро, інші працівники Національного бюро, відповідні фахівці (у разі потреби) та не більше трьох представників, визначених Радою громадського контролю при Національному бюро. Персональний склад конкурсної комісії затверджується наказом Директора Національного бюро.

6. Головою конкурсної комісії призначається перший заступник або один із заступників Директора Національного бюро. Члени конкурсної комісії зі свого складу на засіданні конкурсної комісії простою більшістю голосів обирають заступника голови конкурсної комісії та секретаря конкурсної комісії.

7. Голова конкурсної комісії здійснює керівництво конкурсною комісією, організовує її роботу, затверджує порядок денний засідання та головує на засіданнях конкурсної комісії. У разі відсутності голови конкурсної комісії його повноваження виконує заступник Голови конкурсної комісії.

8. Секретар конкурсної комісії скликає за дорученням голови конкурсної комісії засідання конкурсної комісії, формує проект порядку денного засідань конкурсної комісії, здійснює підготовку засідань, головує на засіданні у випадку відсутності голови конкурсної комісії та заступника голови конкурсної комісії, виконує доручення голови конкурсної комісії, пов’язані з організацією проведення засідань конкурсної комісії.

9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше п'яти її членів.

10. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю присутніх членів конкурсної комісії. При рівності голосів голос головуючого є вирішальним.

11. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується головою конкурсної комісії та секретарем конкурсної комісії.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Директора
Національного антикорупційного бюро України
від 22 травня 2015 року № 6-н

 

РЕГЛАМЕНТ 
конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України

Регламент конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України (далі – Регламент) визначає порядок роботи конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України (далі – конкурсна комісія).

Розділ 1. 
Загальні положення

1.1. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативними-правовими актами України, актами Директора Національного антикорупційного бюро України (далі-Національне бюро), а також цим Регламентом.

1.2. Основними засадами діяльності конкурсної комісії є: відкритість, гласність, законність, рівність прав членів конкурсної комісії, колегіальність прийняття рішень конкурсною комісією, незалежність, об’єктивність та обґрунтованість рішень конкурсної комісії, неупереджене ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад у Національному бюро.

1.3. Склад та порядок формування конкурсної комісії визначаються у статті 10 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», Положенні про конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України.

Розділ 2.
Порядок здійснення конкурсною комісією своїх повноважень

2.1. Конкурсна комісія:

2.2. Організовує складання кандидатами на вакантні посади у Національному бюро кваліфікаційного іспиту (тестування);

2.3. Запрошує на співбесіду кандидатів на вакантні посади у Національному бюро, які успішно здали кваліфікаційні іспити (тестування), проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами на вакантні посади у Національному бюро;

2.4. Визначає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів на вакантні посади у Національному бюро, що відповідають вимогам, які ставляться до працівників Національного бюро, та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії на підставі результатів тестування та співбесіди мають найкращі професійний досвід, знання та якості для виконання службових обов’язків і передає обрані кандидатури на вакантні посади у Національному бюро для розгляду Директору Національного антикорупційного бюро України.

Розділ 3.
Організація та порядок проведення засідань конкурсної комісії

3.1. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним приймати рішення в разі особистої участі в засіданні не менше п’яти її членів.

Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю присутніх членів конкурсної комісії. При рівності голосів голос головуючого є вирішальним.

3.2. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. В окремих випадках, якщо відкритий розгляд може призвести до розголошення інформації з обмеженим доступом, проводиться закрите засідання.

3.3. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії розміщується на офіційному веб-сайті Національного бюро.

3.4. Всі необхідні для засідання конкурсної комісії матеріали розсилаються всім членам конкурсної комісії не пізніше 24 годин до початку засідання.

3.5. Член конкурсної комісії, якому доручено доповісти на засіданні те чи інше питання, готує письмову довідку та/або проект рішення конкурсної комісії.

3.6. Якщо розгляд питань неможливий у зв’язку з відсутністю необхідної кількості членів конкурсної комісії, головуючий оголошує про відкладення засідання на визначений час або переносить засідання на інший день.

3.7. До голосування з питань порядку денного конкурсна комісія переходить лише після того, як усі члени конкурсної комісії реалізували своє право на запитання до учасників засідання та висловлення своєї думки.

3.8. Після закінчення розгляду питання голова конкурсної комісії оголошує про перехід конкурсної комісії до голосування. Голосування проводиться відкрито.

3.9. Члени конкурсної комісії голосують на засіданнях конкурсної комісії шляхом підняття рук. Не допускається голосування за дорученням або передача голосу іншому члену конкурсної комісії. Член конкурсної комісії може утримуватися під час голосування. Підрахунок голосів веде секретар конкурсної комісії.

3.10. На засіданні конкурсної комісії ведеться протокол засідання конкурсної комісії. У протоколі засідання конкурсної комісії має бути відображений порядок денний засідання, кількість членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні, всі пропозиції, які були поставлені на голосування, результати голосування по зазначених пропозиціях та прийняті рішення. Оформлення результатів засідання конкурсної комісії проводиться протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання конкурсної комісії.

3.11. Протягом двох днів з дня чергового засідання секретар конкурсної комісії готує проект витягу з протоколу засідання конкурсної комісії з усіма рішеннями цього засідання, які супроводжувались голосуванням.

Витяг з протоколу має містити відомості про:

– дату та час засідання;

– присутніх членів конкурсної комісії;

– прізвище та ім’я головуючого і секретаря засідання;

– порядок денний засідання;

– доповідача з питання порядку денного;

– обговорення питання порядку денного;

– формулювання проектів рішень по питанню;

– голосування по питанню та його результати;

– підписи головуючого та секретаря.

Секретар конкурсної комісії розсилає проект витягу з протоколу всім членам конкурсної комісії. Протягом двох днів члени конкурсної комісії повідомляють секретарю конкурсної комісії про свої зауваження до проекту витягу. Секретар конкурсної комісії вносить зауваження до проекту витягу з протоколу, підписує його та відправляє на підпис голові конкурсної комісії. Сканована копія підписаного витягу з протоколу розсилається секретарем всім членам конкурсної комісії.

3.12. Рішення конкурсної комісії викладається в письмовій формі. У рішенні зазначаються дата і місце прийняття рішення; склад конкурсної комісії, яким розглядалося питання; питання, що розглядалося; мотиви прийнятого рішення. Рішення підписується головою і секретарем конкурсної комісії.

Розділ 4.
Організація проведення кваліфікаційного іспиту (тестування)

4.1 У кваліфікаційному іспиті (тестуванні) можуть брати участь особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затверджених Директором Національного антикорупційного бюро України.

4.2.Конкурсна комісія визначає час і місце проведення кваліфікаційного іспиту (тестування).

4.3. Члени конкурсної комісії у разі потреби можуть бути присутніми під час проведення кваліфікаційного іспиту (тестування).

Розділ 5.
Проведення співбесід

5.1. Черговість проведення співбесід визначається конкурсною комісією.

5.2. Всі кандидати на вакантні посади у Національному бюро оцінюються згідно з однаковим підходом щодо всіх критеріїв.

5.3. Якщо кандидати на вакантні посади у Національному бюро мають рівні показники за всіма критеріями, перевага перевагу мають кандидати, які визнані в установленому законодавством порядку учасниками бойових дій під час проведення антитерористичної операції на сході України

Розділ 6.
Порядок оформлення результатів конкурсу

6.1. Конкурсна комісія обирає кандидатів на вакантні посади у Національному бюро, які будуть запропоновані Директору Національного антикорупційного бюро України, шляхом голосування.

6.2. Результат конкурсу фіксується у витягу з протоколу засідання конкурсної комісії, в якому вказується результат кінцевого (рейтингового) голосування.

6.3 Витяг з протоколу виконується за загальними правилами із урахуванням того, що під ним підписуються всі члени конкурсної комісії, які брали участь у вказаному засіданні.

6.4. У витягу зазначаються всі кандидати на вакантні посади у Національному бюро, які обговорювалися під час останнього засідання, та результат голосування по кожному (кількість голосів членів конкурсної комісії, отриманих при голосуванні).

6.5. У резолютивній частині витягу зазначаються кандидати на вакантні посади у Національному бюро, які набрали потрібну кількість голосів та кандидати, які рекомендовані конкурсною комісією для зарахування до кадрового резерву в Національному бюро.

6.6. Кожний із зазначених у резолютивній частині кандидатів на вакантні посади у Національному бюро має отримати не менше чотирьох голосів.

6.7. Члени конкурсної комісії, які не погоджуються з рішенням конкурсної комісії, можуть під час підписання витягу зазначити свою окрему думку про результат остаточного голосування конкурсної комісії.

6.8. На основі вказаного витягу з протоколу секретар конкурсної комісії формує подання Директору Національного антикорупційного бюро України, в якому зазначається резолютивна частина рішення конкурсної комісії із зазначенням тих кандидатів на вакантні посади у Національному бюро, яких конкурсна комісія рекомендує Директору Національного антикорупційного бюро України для призначення, а також кандидатів, які рекомендовані для зарахування до резерву Національного бюро. Подання підписується всіма членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії має право висловити в поданні окрему думку.

Подання передається головою конкурсної комісії Директору Національного антикорупційного бюро України.

Розділ 7.
Взаємодія конкурсної комісії з іншими суб’єктами

7.1. Інформаційний обмін між конкурсною комісією та іншими суб’єктами здійснюється у письмовій та/або електронній формі.

7.2. Вимоги щодо надання відомостей і здійснення контролю за їх достовірністю визначаються суб’єктами інформаційного обміну відповідно до чинного законодавства.


Склад першої конкурсної комісії

 

 • Гізо Углава – Перший заступник Директора, Голова Конкурсної комісії;
 • Андрій Калужинський – керівник Головного підрозділу детективів, заступник Голови Конкурсної комісії;
 • Юлія Тритиниченко – головний спеціаліст Відділу по роботі з персоналом, секретар Конкурсної комісії;
 • Борис Індиченко – керівник Другого підрозділу детективів;
 • Олена Кроловецька – керівник Першого підрозділу детективів;
 • Олександр Скомаров – заступник керівника Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів;
 • Ярослав Стецюк – керівник Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів;
 • Сергій Наумюк – керівник Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів;
 • Роман Осипчук – керівник Управління внутрішнього контролю;
 • Раджамі Джан – керівник Управління аналітики та обробки інформації;
 • Дмитро Волковський – заступник Керівника Управління аналітики та обробки інформації;
 • Тетяна Чич –  керівник Управління інформаційних технологій;
 • Ольга Лазутіна – начальник Відділу забезпечення роботи Директора бюро;
 • Олег Цибуля – начальник відділу правового забезпечення та супроводження представництва в судах Юридичного управління;
 • Іван Ясинський – член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України;
 • Тетяна Локацька – член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України;
 • Марк Савчук – член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

E-mail: commission1@nabu.gov.ua;

Склад другої конкурсної комісії

 • Тетяна Варварська – заступник Директора, Голова Конкурсної комісії;
 • Оксана Пластун – Керівник Управління бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер, заступник Голови Конкурсної комісії;
 • Олена Романченко – головний спеціаліст Відділу по роботі з персоналом, секретар Конкурсної комісії;
 • Юрій Ханік – Керівник Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном, та контролю за їх використанням;
 • Тамара Бут – заступник керівника Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням — начальник фінансового відділу;
 • Сергій Білецький – начальник відділу планування матеріальних ресурсів та оперативного управління майном Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;
 • Інна Панченко – начальник відділу нарахування і виплат заробітної плати та звітності Управління бухгалтерського обліку та звітності;
 • Віталій Пасечник – заступник начальника Режимно-секретного відділу;
 • Євгеній Меньков  – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового забезпечення та супроводження представництва в судах Юридичного управління;
 • Богдан Кузьмич – член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України;
 • Максим Салата – член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України;
 • Олександр Карпюк – член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

E-mail: commission2@nabu.gov.ua

Склад третьої конкурсної комісії

 

E-mail: commission3@nabu.gov.ua

 • Анатолій Новак – заступник Директора Національного антикорупційного бюро України, Голова Конкурсної комісії;
 • Ігор Ярчак – Керівник Юридичного управління Національного антикорупційного бюро України, заступник Голови Конкурсної комісії;
 • Роман Кухарчук – головний спеціаліст Відділу по роботі з персоналом, секретар Конкурсної комісії;
 • Сергій Арутюнян  – начальник відділу Національного антикорупційного бюро України;
 • Андрій Бичківський  – начальник відділу Національного антикорупційного бюро України;
 • Іван Бородатов – заступник начальника відділу Національного антикорупційного бюро України;
 • Геннадій Головацький – начальник відділу по роботі зі свідками та заявниками Управління по роботі з громадськістю;
 • Юрій Жабровець – начальник відділу Національного антикорупційного бюро України;
 • Євген Карась – член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України;
 • Наталія Карпенко – заступник начальника відділу Національного антикорупційного бюро України;
 • Олег Клекота – заступник Керівника Управління спеціальних операцій;
 • Ольга Мельник – працівник Національного бюро;
 • Сергій Мельничук – заступник Керівника Оперативно-технічного управління;
 • Валерій Панасюк – заступник Керівника Оперативно-технічного управління;
 • Петро Пересада – начальник відділу Національного антикорупційного бюро України;
 • Леся Савченко – заступник начальника Відділу по роботі зі свідками та заявниками Управління по роботі з громадськістю;
 • Михайло Бурмістенко –  член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України;
 • Сергій Талько – начальник відділу Національного антикорупційного бюро України;
 • Ірина Сало – головний спеціаліст відділу по роботі з публічними заходами та дискусіями Управління зовнішніх комунікацій;
 • Сергій Артьомов – член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України;
 • Анатолій Фігура – заступник начальника відділу Національного антикорупційного бюро України;
 • Борис Червоний – заступник Керівника Управління спеціальних операцій;
 • Вячеслав Чигринець –  начальник відділу Національного антикорупційного бюро України;
 • Ярослава Кравченко – керівник Управління по роботі з громадськістю.