Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національне антикорупційне бюро України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного    антикорупційного бюро    України

___.02.2016  № _____


 

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на публічну інформацію,

розпорядником якої є Національне антикорупційне бюро України

 

І. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон) з метою створення механізмів реалізації права запитувачів на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Національне антикорупційне бюро України (далі – Національне бюро).

1.4. Доступ до публічної інформації Національним бюро та його територіальними управліннями забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

 

II. Складання та подання запитів на публічну інформацію

 

2.1. Запитувач має право звернутися до Національного бюро із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до Національного бюро в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові або найменування запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення запиту запитувач може використати затверджені наказом Директора Національного бюро форми для подання запиту на отримання публічної інформації (далі – форми запиту) (додатки 1 – 6).

2.7. Форми запиту розміщуються на офіційному веб-сайті Національного бюро та на інформаційних стендах у приміщенні Національного бюро.

2.8. Запитувач може заповнити форми запиту безпосередньо на веб-сайті Національного бюро. 

2.9. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, телефаксом, електронною поштою, телефоном.

2.10. Запит може бути поданий до Національного бюро:

- письмово за адресою: Національне антикорупційне бюро України, вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ, 03035;

- по телефону/факсом за номером  (044) 246-34-11 (Управління по роботі з громадськістю); 

- електронною поштою: publichna.info@nabu.gov.ua.

Подання громадянами запитів в усній формі здійснюється в Приймальні громадян Національного антикорупційного бюро України за адресою: вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ.

 2.11. Форми запитів можна отримати безпосередньо в Національному бюро за адресою: вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ, Приймальня громадян Національного антикорупційного бюро України.

2.12. Запит на інформацію може бути подано особисто до Приймальні громадян Національного бюро та Управління по роботі з громадськістю за адресою: вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.13. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, запит цієї особи можуть прийняти по телефону та оформити особи, відповідальні за роботу із запитами на отримання публічної інформації, зазначивши в запиті свою посаду, прізвище та контактний телефон.

2.14. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Національного бюро, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

2.15. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

2.16. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що  сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом           48 годин з дня отримання запиту.

2.17. У випадку коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

2.18. Інформація на запит надається безкоштовно.

2.19. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувач із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національне антикорупційне бюро України, затверджених наказом Національного бюро від 24.12.2015    № 56.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

2.20. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Національне бюро не володіє і не зобов'язане, відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини 2 статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, передбачені статтею 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

4) не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", тобто, запит не містить:

прізвища, ім'я, по батькові або найменування запитувача, поштової адреси або адреси електронної пошти, а також номеру засобу зв'язку (якщо такий є);

загального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпису і дати за умови подання запиту в письмовій формі.

2.21. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені при розгляді запитів на інформацію, мають право на підставі статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації" звернутись зі скаргою до директора Національного бюро, суду та оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

7) інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.

2.22. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

 

 

 

Додаток 1

до наказу Директора Національного антикорупційного бюро України

___.02.2016 № ______

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

 від фізичної особи в письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації                                                       Національне  антикорупційне 

                                                                                                 бюро України

                                                                                                 вул. Сурикова, 3,

                                                                                                 м. Київ, 03035                   

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Прізвище, ім'я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти запитувача

_______________________________________________

(Вказати прізвище, ім’я, по батькові, поштову адресу, адресу електронної пошти)

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

_______________________________________________

(Вказати  вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

або,

 

Загальний опис інформації, що запитується 

_______________________________________________

(Вказати загальний опис інформації, що запитується)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

 

Поштою
 

_______________________________________________

(Вказати поштову адресу)

На електронну адресу
 

_______________________________________________

(Вказати e-mail)

Засобом факсимільного зв’язку  

_______________________________________________

(Вказати номер засобу факсимільного зв’язку)

За телефоном

_______________________________________________

(Вказати номер засобу зв’язку )

Необхідне підкреслити

 

Контактний телефон

 

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

Інструкція:

1. Поля в формі запиту підлягають заповненню запитувачем за допомогою комп'ютера або від руки розбірливим почерком.

2. При заповненні запиту дотримання вимог, передбачених  частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», є обов’язковим.

3. Відповідь на  запит  надається  у  спосіб, обраний запитувачем, у терміни, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

 

 

Додаток 2

до наказу Директора

Національного антикорупційного

бюро України

___.02.2016 № ______

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

 від юридичної особи в письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації                                                       Національне  антикорупційне 

                                                                                                 бюро України

                                                                                                 вул. Сурикова, 3,

                                                                                                 м. Київ, 03035

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти запитувача (юридичної особи)  

_______________________________________________

_______________________________________________

(Вказати найменування, поштову адресу, адресу електронної пошти)

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

_______________________________________________

(Вказати  вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

або,

 

Загальний опис інформації, що запитується 
 

_______________________________________________

(Вказати загальний опис інформації, що запитується)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою
 

_______________________________________________

(Вказати поштову адресу)

На електронну адресу
 

_______________________________________________

(Вказати e-mail)

Засобом факсимільного зв’язку  

_______________________________________________

(Вказати номер засобу факсимільного зв’язку)

За телефоном

_______________________________________________

(Вказати номер засобу зв’язку )

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Посада, прізвище, ім’я, по батькові представника запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Інструкція:

1. Поля в формі запиту підлягають заповненню запитувачем за допомогою комп'ютера або від руки розбірливим почерком.

2. При заповненні запиту дотримання вимог, передбачених  частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», є обов’язковим.

3. Відповідь на  запит  надається  у  спосіб, обраний запитувачем, у терміни, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

 

 

Додаток 3

до наказу Директора

Національного антикорупційного

бюро України

___.02.2016 № ______

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

від об’єднань громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

 

Розпорядник інформації                                                       Національне  антикорупційне 

                                                                                                 бюро України

                                                                                                 вул. Сурикова, 3,

                                                                                                 м. Київ, 03035

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти запитувача (об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

_______________________________________________

_______________________________________________

(Вказати найменування, поштову адресу, адресу електронної пошти)

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

_______________________________________________

(Вказати  вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

або,

 

Загальний опис інформації, що запитується
 

_______________________________________________

(Вказати загальний опис інформації, що запитується)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

 

Поштою
 

_______________________________________________

Вказати поштову адресу)

На електронну адресу
 

_______________________________________________

(Вказати e-mail)

Засобом факсимільного зв’язку  

_______________________________________________

(Вказати номер засобу факсимільного зв’язку)

За телефоном

_______________________________________________

(Вказати номер засобу зв’язку )

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника (представника керівника) запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

 

Інструкція:

1. Поля в формі запиту підлягають заповненню запитувачем за допомогою комп'ютера або від руки розбірливим почерком.

2. При заповненні запиту дотримання вимог, передбачених  частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», є обов’язковим.

3. Відповідь на  запит  надається  у  спосіб, обраний запитувачем, у терміни, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».                                                  

 

Додаток 4

до наказу Директора Національного антикорупційного бюро України

___.02.2016 № ______

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

від запитувача по телефону

 

Розпорядник інформації                                                       Національне  антикорупційне 

                                                                                                 бюро України

                                                                                                 вул. Сурикова, 3,

                                                                                                 м. Київ, 03035

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Прізвище, ім'я та по батькові (найменування), поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (прізвище, ім'я, по батькові представника запитувача)  

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

_______________________________________________

_______________________________________________

 

або,

 

Загальний опис інформації, що запитується
 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою
 

_______________________________________________

(Вказати поштову адресу)

На електронну адресу
 

_______________________________________________

(Вказати e-mail)

Засобом факсимільного зв’язку  

_______________________________________________

(Вказати номер засобу факсимільного зв’язку)

За телефоном

_______________________________________________

(Вказати номер засобу зв’язку )

Необхідне підкреслити

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит

_______________________________________________

_______________________________________________

Час та дата

 

 

Інструкція:

1.Запит заповнюється працівником Національного антикорупційного бюро України.

2. Запитувач повинен повідомити працівнику Національного антикорупційного бюро України, який приймає запит по телефону, визначені частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відомості.

 

 

Додаток 5

до наказу Директора Національного антикорупційного бюро України

___.02.2016 № ______

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи електронною поштою

 

Розпорядник інформації                                                       Національне  антикорупційне  

                                                                                                 бюро України

                                                                                                 вул. Сурикова, 3,

                                                                                                 м. Київ, 03035                  

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Прізвище, ім'я та по батькові

_______________________________________________

(Вказати прізвище, ім’я по батькові)

Поштова адреса, індекс

_______________________________________________

(Вказати поштову адресу, індекс)

Адреса електронної пошти

_______________________________________________

(Вказати адресу електронної пошти)

Контактний телефон

_______________________________________________

(Вказати номер засобу зв’язку)

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

_______________________________________________

(Вказати  вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

або

 

Загальний опис інформації, що запитується 

_______________________________________________

(Вказати загальний опис інформації, що запитується)

Відповідь прошу надати:

Поштою
 

_______________________________________________

(Вказати поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

На електронну адресу
 

_______________________________________________

(Вказати е-mail)

Засобом факсимільного зв’язку

_______________________________________________

(Вказати номер засобу факсимільного зв’язку)

За телефоном

 

_______________________________________________

(Вказати номер засобу зв’язку)

Необхідне підкреслити

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит*

_______________________________________

____________________________________

Час та дата*

 

*Заповнюється працівником Національного антикорупційного бюро України

Інструкція:

1. Поля в формі запиту підлягають заповненню запитувачем за допомогою комп'ютера.

2. При заповненні запиту дотримання вимог, передбачених  частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», є обов’язковим.

3. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

4. Відповідь на  запит  надається  у  спосіб, обраний запитувачем, у терміни, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

Додаток 6

до наказу Директора Національного антикорупційного бюро України

___.02.2016 № ______

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації

від юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи електронною поштою

 

Розпорядник інформації                                                       Національне  антикорупційне 

                                                                                                 бюро України

                                                                                                 вул. Сурикова, 3,

                                                                                                 м. Київ, 03035

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Найменування юридичної особи / об’єднання громадян без статусу юридичної особи

_______________________________________________

(Вказати найменування юридичної особи або об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

Прізвище ім’я по батькові представника/керівника запитувача

_______________________________________________

(Вказати прізвище, ім’я по батькові представника або керівника запитувача)

Посада

(Вказати посаду представника/керівника запитувача)

Індекс, поштова адреса

(Вказати індекс, поштову адресу запитувача)

Адреса електронної пошти

(Вказати адресу електронної пошти запитувача)

Контактний телефон

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

(Вказати  вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

або

 

Загальний опис інформації, що запитується 

(Вказати загальний опис інформації, що запитується)

Відповідь прошу надати:

Поштою
 

_______________________________________________

(Вказати поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

На електронну адресу
 

_______________________________________________

(Вказати е-mail)

Засобом факсимільного зв’язку

_______________________________________________

(Вказати номер засобу факсимільного зв’язку)

За телефоном

_______________________________________________

(Вказати номер засобу зв’язку)

Необхідне підкреслити

 

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника,

що прийняв запит*

 

Час та дата*

 

*Заповнюється працівником Національного антикорупційного бюро України

 

Інструкція:

1. Поля в формі запиту підлягають заповненню запитувачем за допомогою комп'ютера.

2. При заповненні запиту дотримання вимог, передбачених  частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», є обов’язковим.

3. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

4. Відповідь на  запит  надається  у  спосіб, обраний запитувачем, у терміни, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

Про затвердження Порядку

складання та подання запитів на публічну інформацію

до Національного антикорупційного бюро України

____________________________________________________

 

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою створення механізмів реалізації права запитувачів на доступ до публічної інформації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національне антикорупційне бюро України, що додається.

2. Затвердити форми для подання запиту на отримання публічної інформації (додатки 1 – 6).

3. Керівнику Управління по роботі з громадськістю Мержуку В.П. визначити посадову особу, відповідальну за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль за наданням відповідей на запити, надання консультацій під час оформлення запитів, а також за організацію оприлюднення інформації, передбаченої Законом України «Про доступ до публічної інформації».

4. Відділу документообігу довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Національного антикорупційного бюро України для забезпечення неухильного його виконання.

5. Управлінню зовнішніх комунікацій забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Директора Національного антикорупційного бюро України Новака А.М.

 

 

Директор                                                                                             А.Ситник