Про затвердження Інструкції про порядок приймання, реєстрації,розгляду запитів на публічну інформацію в Національному антикорупційному бюро України

 

Про затвердження Інструкції про порядок приймання, реєстрації,

розгляду запитів на публічну інформацію в Національному

антикорупційному бюро України

_____________________________________________________________

 

Відповідно до статей 19, 20, 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", з метою врегулювання порядку приймання, реєстрації, розгляду запитів на публічну інформацію

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Інструкцію про порядок приймання, реєстрації, розгляду запитів на публічну інформацію в Національному антикорупційному бюро України, що додається.

 

2. Керівнику Управління по роботі з громадськістю Мержуку В.П. забезпечити координацію, систематизацію, аналіз та контроль за наданням відповідей на запити на публічну інформацію.

 

3. Керівникам структурних підрозділів Національного антикорупційного бюро України:

вжити відповідних заходів щодо неухильного дотримання положень Закону України "Про доступ до публічної інформації";

забезпечити своєчасний розгляд та надання відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" достовірної, точної та повної відповіді на запити на інформацію.

 

4. Уповноважити керівників структурних підрозділів (управлінь), начальників відділів на надання відповідей на запити на публічну інформацію у випадках, коли запитувана інформація належить виключно до сфери діяльності підрозділу. Уповноважити Керівника Управління по роботі з громадськістю, заступника Керівника Управління по роботі з громадськістю, начальника відділу по роботі зі свідками та заявниками на надання відповідей на запити на публічну інформацію у випадках, коли запитувана інформація належить до сфери діяльності двох або більше підрозділів.

 

5. Управлінню зовнішніх комунікацій забезпечити виділення окремої рубрики "Доступ до публічної інформації" на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України та розміщення в ній інформації відповідно до вимог статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

6. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями Приймальню громадян Національного антикорупційного бюро України за адресою: вул. Василя Сурикова, 3,          м. Київ.

 

7. Відділу документообігу довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Національного антикорупційного бюро України для забезпечення неухильного його виконання.

 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Директора відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків.

 

Директор                                                                                А.Ситник

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного    антикорупційного бюро    України

___.02.2016  № _____

 

 

               

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок приймання, реєстрації, розгляду запитів на публічну

 інформацію у Національному антикорупційному бюро України

 

 

I. Загальні положення

 

1.1.          Ця Інструкція визначає порядок приймання, реєстрації та розгляду запитів на публічну інформацію відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Національному антикорупційному бюро України (далі – Національне бюро), його підрозділах.

1.2.          Національне бюро є розпорядником публічної інформації, що відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі здійснення Національним бюро своїх повноважень.

1.3.          Дія цієї Інструкції не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.4.          Терміни, що вживаються у цій Інструкції, мають значення, наведені у Законі України "Про доступ до публічної інформації".

 

II. Порядок приймання, реєстрації, розгляду запитів на публічну інформацію та надання відповідей

 

2.1. Відповідно до статті 5 Закону України "Про доступ до публічної інформації" доступ до публічної інформації в Національному бюро забезпечується шляхом:

- систематичного та оперативного оприлюднення публічної інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Національного бюро в мережі Інтернет, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на інформаційних стендах у приміщенні Приймальні громадян, будь-яким іншим способом;

- надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Організація доступу до публічної інформації та функціонування спеціальних місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями у центральному управлінні Національного бюро покладаються на Управління по роботі з громадськістю (далі – Управління).

2.3. Запити на публічну інформацію, розпорядником якої є Національне бюро, приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00, напередодні святкових, неробочих і вихідних днів з 9.00 до 16.45 за місцем знаходження Національного бюро: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3.

Запити, які надійшли до Національного бюро після закінчення робочого дня, реєструються наступного робочого дня. Запити, які надійшли у вихідні, святкові та інші неробочі дні, реєструються та передаються на розгляд першого робочого дня.

2.4. Діловодство за запитами на публічну інформацію ведеться Управлінням та структурними підрозділами окремо від інших видів діловодства.

 2.5. Запити на публічну інформацію, які надійшли до Національного бюро, реєструються за допомогою комп’ютеризованої системи. На запиті проставляється відповідний штамп із зазначенням реєстраційного номера, дати отримання запиту на публічну інформацію. У реєстраційному номері після цифр проставляється літера "з".

Після реєстрації запити на публічну інформацію не пізніше наступного робочого дня передаються структурним підрозділам Національного бюро для розгляду та надання відповіді запитувачу відповідно до напряму їх діяльності за погодженням заступника Директора відповідно до розподілу функціональних обов’язків. Відлік строку розгляду запиту здійснюється з дня, наступного за днем його отримання Національним бюро. Запити зі строком розгляду 48 годин передаються для розгляду невідкладно.

2.6. Якщо запитувана інформація належить до сфери діяльності двох або більше підрозділів, копії таких запитів на публічну інформацію передаються Управлінням до структурних підрозділів Національного бюро, до сфери повноважень яких належить запитувана інформація. За результатами розгляду таких запитів структурні підрозділи надають інформацію, що відноситься до сфери їх повноважень, за підписом керівника структурного підрозділу до Управління не пізніше ніж за 2 дні до закінчення контрольного строку розгляду запиту, для надання відповідей запитувачам. Для запитів зі строком розгляду 48 годин інформація надається до Управління не пізніше ніж за 24 години до закінчення контрольного строку розгляду запиту.

 Персональна відповідальність за необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації покладається безпосередньо на працівників, які допустили порушення вимог законодавства про доступ до публічної інформації.

2.7. Працівники Управління, відповідальні за роботу із запитами на публічну інформацію, протягом робочого дня здійснюють перевірку електронної пошти. У разі надходження на електронну пошту запитів на публічну інформацію, роздруковують їх та забезпечують здійснення реєстрації.

2.8. При надходженні запиту на публічну інформацію до Національного бюро телефоном, працівник Управління заповнює форму для подання запиту на отримання публічної інформації від запитувача по телефону, затверджену наказом Директора Національного бюро               від 08.02.2016 № 34 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію до Національного антикорупційного бюро України", із зазначенням усіх реквізитів, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", дати та часу його прийняття.

На вимогу запитувача працівник Управління, відповідальна особа зобов'язані надати реєстраційний номер його запиту.

2.9. Отримання запитів на публічну інформацію на особистому прийомі здійснюється через Приймальню громадян посадовими особами Управління щоденно з 09.00 до 18.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 09.00 до 16.45.

2.10. Відповідь на запит надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

2.11. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що  сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

2.12. У випадку коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено посадовими особами, зазначеними в пункті 2.13 цієї Інструкції, до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж на 5-й робочий день з дня надходження запиту.

2.13. Відповіді на запити на публічну інформацію  надаються за підписом керівника структурного підрозділу, управління, відділу (у випадках, коли запитувана інформація належить виключно до сфери діяльності цього підрозділу), уповноваженої посадової особи Управління (у випадках, коли запитувана інформація належить до сфери діяльності двох або більше підрозділів). Перший заступник Директора, заступники Директора Національного бюро мають право підпису відповідей на запити на публічну інформацію.

2.14. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію надається в письмовій формі. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту, дату відмови, мотивовану підставу відмови, порядок оскарження відмови та підпис керівника підрозділу, який розглядав запит.

2.15. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення запитувачу надається інформація, доступ до якої необмежений.

2.16. Посадова особа, яка визначена виконавцем запиту на публічну інформацію, не пізніше ніж за день до закінчення строку виконання запиту надає керівнику структурного підрозділу, який розглядає запит, проект відповіді запитувачу. Після підписання відповіді запитувачу посадова особа, яка визначена виконавцем цього запиту, надає відповідь у зазначений запитувачем у запиті спосіб, в порядку, передбаченому внутрішнім нормативним документом.

2.17. У разі надання відповіді на запит на публічну інформацію електронною поштою посадова особа, визначена виконавцем, після відправки електронною поштою відповіді автору запиту на публічну інформацію роздруковує звіт про відправку, в якому повинна міститися інформація про: відправника відповіді (адреса електронної пошти), адресата, дату та час відправки, а також зміст документа. Після цього працівник, який здійснив відправку відповіді на запит на публічну інформацію, зазначає свою посаду, прізвище, ім’я, по батькові та проставляє підпис.

2.18. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Національного бюро в мережі Інтернет забезпечується Управлінням зовнішніх комунікацій.

2.19. Усі матеріали листування за запитами на публічну інформацію зберігаються у номенклатурних справах підрозділів Національного бюро.

 

IІІ. Контроль за станом розгляду запитів на публічну інформацію

 

3.1. Працівники Управління, відповідальні за роботу із запитами на публічну інформацію:

щоп’ятниці доповідають керівництву Управління інформацію про кількість отриманих запитів на публічну інформацію, результати розгляду та надання відповідей запитувачам;

щомісяця, до 5 числа наступного за звітним місяця, готують узагальнену інформацію про стан розгляду запитів на публічну інформацію;

здійснюють постійний контроль за дотриманням виконавцями строків розгляду запитів на публічну інформацію;

у разі встановлення порушень строків розгляду запитів на публічну інформацію негайно доповідають керівництву Управління для подальшої доповіді керівництву Національного бюро для вжиття відповідних заходів реагування.

3.2. Контроль за дотриманням працівниками вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" покладається на керівників структурних підрозділів Національного бюро.