Сектор внутрішнього аудиту

Основними функціями Управління є:

надання Директору Національного бюро об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій.

Сектор відповідно до покладених на нього завдань проводить оцінку щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю; ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і річних планах діяльності; ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами; використання і збереження активів; надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій; управління державним майном; правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності; ризиків, які негативно впливають на виконання завдань і функцій.

Планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів, здійснює моніторинг врахування рекомендацій структурними підрозділами Національного бюро.

Подає Директору Національного бюро аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

Звітує перед Директором Національного бюро про результати діяльності відповідно до Порядку здійснення внутрішнього аудиту, стандартів внутрішнього аудиту та організаційно-розпорядчих документів Директора Національного бюро тощо.

Опрацювання проєктів законів та інших нормативно-правових актів, надання пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства з питань, що належать до компетенції Сектору. Розгляд та опрацювання запитів і звернень народних депутатів України, адвокатських запитів, запитів на інформацію, заяв, звернень тощо громадян відповідно до установленого законодавством порядку.

Здійснює  інші функцій відповідно до вимог законодавства, доручень та розпорядчих актів Директора Національного бюро.