Управління бухгалтерського обліку та звітності

Основними функціями Управління є:

- Забезпечення бухгалтерського обліку фінансово – господарської діяльності самостійних структурних підрозділів Національного бюро.

- Забезпечення раціонального та ефективного витрачання коштів на утримання самостійних структурних підрозділів Національного бюро, погодження проектів договорів.

- Здійснення економічного аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, щодо причин виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та забезпечення заходів щодо її усунення.

- Забезпечення складання та надання в установленому порядку оперативної інформації, місячної, квартальної і річної фінансової та бюджетної звітностей та іншої бухгалтерської та статистичної звітності.

- Формування та надання Фонду державного майна України відомостей щодо Єдиного реєстру об’єктів державної власності та внесення змін до нього.

- Участь у формування бюджетного запиту на основі граничних обсягів видатків загального фонду державного бюджету, за програмною та економічною класифікацією видатків для включення до проекту Державного бюджету України.

- Участь у формування проекту річного та помісячного розпису асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету за програмною та економічною класифікацією видатків.

- Участь у формуванні Звіту Національного бюро як головного розпорядника бюджетних коштів про використання коштів Державного бюджету України за відповідний рік з метою здійснення публічного представлення вищезазначеного Звіту.

- Участь у розробці та затвердженні щорічного плану закупівель Національного бюро та у здійсненні контролю за його виконанням у частині відповідності запланованих на ці цілі видатків затвердженому кошторису.

- Участь у формуванні штатного розпису Національного бюро. - Проводить нарахування та виплату заробітної плати та грошового забезпечення працівникам Національного бюро.

- Проводить звірки даних бухгалтерського обліку матеріальних цінностей з обліковими даними у матеріально - відповідальних осіб.

- Проводить списання згідно з актами та висновками комісії матеріальних цінностей, своєчасно доводить до відома керівництва інформацію щодо нестач та надлишків товарно-матеріальних цінностей.

- Участь у проведені інвентаризації розрахунків та інших статей балансу, матеріальних цінностей у Національному бюро.

- Участь у здійсненні контролю за виконанням умов договорів щодо порядку розрахунків, відповідності перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, наданих товарів (робіт, послуг) за договорами та готує відповідні пропозиції керівництву Національного бюро.

- Участь у перевірці проектів договорів на відповідність вимогам чинного законодавства в частині, що стосується вартості товарів (робіт, послуг) та форм розрахунків.

- Проводить звірки розрахунків з організаціями за виконані роботи та надані послуги.

- Участь у складанні та погодженні програм та кошторисів перебування іноземних представників, делегацій у Національному бюро.

- Організація роботи Управління з виконання рішень та доручень керівництва Національного бюро.

- Підготовка пропозицій та/або прийняття рішень:

при розгляді вхідної кореспонденції;

за дорученнями керівництва;

за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;

з кадрових питань.

- Співпраця з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Національного бюро, представниками установ, організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із діяльністю Національного бюро.

- Участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Національного бюро та підготовці інформації про виконання заходів з їх реалізації відповідно до функціональних повноважень.

- Підготовка та надання інформації з питань основної діяльності Управління, в тому числі для розміщення на веб-сайті Національного бюро.

- Підготовка пропозицій до річного, квартального планів роботи Національного бюро.

- Складання річного, квартального планів роботи Управління.

- Розробка положень про Управління та відділи і їх подання на затвердження керівництву Національного бюро.

- Розробка посадових інструкцій працівників Управління та подання їх на затвердження в установленому порядку.

- Надання пропозицій щодо заохочення працівників Управління, вжиття заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни.

- Контроль за використанням робочого часу працівниками Управління.

- Забезпечення організації контролю за виконанням доручень органів державної влади і керівництва Національного бюро та дотримання працівниками Управління вимог регламентуючих документів з цього питання.

- Забезпечення дотримання працівниками Управління вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання та інших питань документообігу.

- Дотримання вимог законодавства з питань державної таємниці та збереження іншої інформації з обмеженим доступом.

- Забезпечення дотримання працівниками Управління правил протипожежної безпеки та охорони праці.

- Забезпечення дотримання працівниками Управління етики поведінки державного службовця.

- Участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів.

- Надання методичної, практичної та консультаційної допомоги самостійним структурним підрозділам Національного бюро, що відносяться до компетенції Управління.

- Розгляд, надання та/або прийняття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Управління.

- Складання номенклатури справ, формування справ документів, що утворилась внаслідок діяльності Управління та передача їх на зберігання.