Управління комунікацій та зовнішніх зв’язків

Основними функціями Управління є:

- Розробка та впровадження комунікаційної стратегії Національного бюро, що включає:

  • Розробку та імплементацію перспективних і поточних планів комунікацій Національного бюро.
  • Розробку та вжиття заходів з підвищення рівня обізнаності серед національних і міжнародних аудиторій про місію, завдання, підслідність та досягнення Національного бюро, сприяння формуванню негативного ставлення до корупції в суспільстві.
  •  Реагування на кризові ситуації чи репутаційні загрози, включаючи прогнозування і планування репутаційних, іміджевих, інформаційних ризиків, систему швидкого оповіщення та реагування.
  • Висвітлення у ЗМІ (медіа) інформації про діяльність Національного бюро.
  • Адміністрування та інформаційне наповнення офіційного вебсайту Національного бюро та інших офіційних джерел відповідно до встановленого порядку.
  • Підготовку, організацію і проведення заходів для ЗМІ (пресконференцій, брифінгів, інтерв’ю, тез до виступу тощо), а також презентаційних, освітніх, дискусійних та інших публічних заходів.
  • Підтримку системних комунікацій з представниками ЗМІ (медіа), створення та підтримку в актуальному стані баз ЗМІ (медіа) та інших зацікавлених сторін, формування ключової групи журналістів.
  • Розробку, виготовлення, замовлення інформаційних матеріалів про Національне бюро та їх розповсюдження.
  • Розробку та реалізацію освітніх програм і платформ для зовнішніх аудиторій.
  • Розробку, виготовлення унікального інфографічного контенту про діяльність Національного бюро для подальшого розміщення на офіційному вебсайті Національного бюро та ЗМІ (медіа).

- Забезпечення каналів та інструментів для підтримання постійних двосторонніх і багатосторонніх комунікацій з усіма зацікавленими сторонами Національного бюро, включно з неурядовими організаціями, експертним середовищем, міжнародними організаціями тощо.

-  Підготовка та оприлюднення звіту про діяльність Національного бюро відповідно до статті 30 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України».

- Взаємодія з міжнародними організаціями з метою залучення міжнародної технічної допомоги. 

-  Забезпечення участі у публічних заходах Національного бюро провідних національних та міжнародних експертів, науковців, спеціалістів, фахівців, діяльність яких пов’язана з боротьбою з корупцією відповідно до компетенції Управління.

- Підготовка та надання у встановленому порядку пропозицій для формування кошторису Національного бюро за компетенцією діяльності Управління.

- Організація доступу до публічної інформації у формі відкритих даних у встановленому порядку.

- Організація роботи Приймальні громадян та організація здійснення особистого прийому посадовими особами Національного бюро з метою забезпечення практичної реалізації громадянами наданого їм права особисто звертатися до Національного бюро та їх посадових осіб, у тому числі із заявами та повідомленнями про кримінальні правопорушення, що належать до підслідності Національного бюро, або необґрунтовані активи, повідомленнями, поданими в порядку законів України «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції», зверненнями фізичних та юридичних осіб приватного права, громадських організацій, запитами на публічну інформацію.

- Організація здійснення особистого прийому керівниками та іншими посадовими особами Національного бюро.

- Забезпечення прийняття, реєстрації письмових та усних звернень громадян, заяв, повідомлень громадян та юридичних осіб про кримінальні правопорушення, запитів на доступ до публічної інформації, що подаються у Приймальні громадян у порядку, встановленому окремим розпорядчим актом Національного бюро.

- Передача до Відділу документообігу для реєстрації та подальшого опрацювання відповідно до функціонального розподілу у Національному бюро отриманої Управлінням вхідної кореспонденції.

- Отримання від Відділу документообігу зареєстрованої вхідної кореспонденції від юридичних осіб про кримінальні правопорушення, переслані звернення громадян та переслані запити на доступ до публічної інформації для подальшого опрацювання та, у разі необхідності,  підготовка проєктів резолюцій керівництва Національного бюро.

- За дорученням Директора Національного бюро, Першого заступника Національного бюро, заступників Національного бюро здійснює опрацювання вхідної кореспонденції, розгляд якої не належить до компетенції Національного бюро, та спрямовує її за належністю.

- Забезпечує реєстрацію вихідної кореспонденції за результатами розгляду заяв, повідомлень, звернень та запитів, підготовлених проєктів відповідей їх авторам або спрямованих за належністю за підписами Керівника Управління, особи, яка виконує його обов’язки, або заступника Керівника Управління – начальника відділу по роботі з розгляду заяв, звернень та запитів.

-  Забезпечення надання довідково-консультативної допомоги, а також допомоги стосовно пошуку інформації, яка міститься на офіційному вебсайті Національного бюро.

-  Забезпечення підготовки матеріалів для своєчасного розгляду заяв та повідомлень, звернень, запитів.

-  Забезпечення ведення діловодства Управління, у т.ч. за зверненнями громадян та запитами на доступ до публічної інформації, головним виконавцем яких є Управління.

- Здійснення підготовки статистичних даних щодо відомостей, які стосуються результатів діяльності Національного бюро, у частині компетенції Управління.

-  Організація та забезпечення роботи спеціальної телефонної лінії  (далі – СТЛ) у порядку, встановленому окремим розпорядчим актом Національного бюро.

-  Вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи серед структурних підрозділів Національного бюро.

-  Розроблення методичних матеріалів щодо вдосконалення організації розгляду заяв і повідомлень, звернень, запитів.

-  Проведення підготовки та здійснення заходів міжнародного характеру, в межах компетенції, спрямованих на розвиток міжнародного співробітництва.

-  Забезпечення взаємодії керівництва та представників Національного бюро з органами іноземних держав, дипломатичними представництвами та місіями, міжнародними організаціями та інститутами громадянського суспільства тощо.

-  Забезпечення офіційного та робочого листування керівництва Національного бюро з посадовими особами іноземних держав, керівниками міжнародних організацій, представниками дипломатичного корпусу, главами дипломатичних місій тощо.

-  Здійснення літературного редагування листів іноземною мовою, що надсилаються за підписом Директора Національного бюро, Першого заступника Директора та заступника Директора Національного бюро.

-  Опрацювання та/або здійснення письмового перекладу документів, які надійшли на розгляд керівництву Національного бюро іноземною мовою, в межах компетенції Управління.

-  Забезпечення підготовки матеріалів у сфері міжнародного співробітництва в межах визначеної компетенції Управління.

-  Сприяння координації роботи самостійних структурних підрозділів Національного бюро з представниками міжнародних організацій та компетентних установ іноземних держав з метою реалізації спільних проєктів.

-  Надання керівництву та працівникам Національного бюро необхідних пропозицій та рекомендацій щодо реалізації організації зустрічей з представниками іноземних держав та/або міжнародних організацій тощо.

- Здійснення організаційного та протокольного проведення зустрічей з представниками іноземних держав та міжнародних організацій  у Національному бюро тощо.

- Забезпечення організації прийому іноземців і роботи з ними відповідно до вимог чинного законодавства України.

-  Спільно з іншими структурними підрозділами Національного бюро бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів, які регулюють діяльність Національного бюро, зокрема у сфері міжнародного співробітництва та організаційно-протокольного забезпечення.

-  Здійснення організації участі керівництва та працівників Національного бюро у заходах міжнародного характеру (зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах тощо).

-  Активне сприяння організації навчання працівників Національного бюро за кордоном, а також участі у міжнародних заходах (зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах, тренінгах, доповідях тощо).

-  Надання консультативної та методичної допомоги керівництву та працівникам Національного бюро з питань здійснення закордонних службових відряджень.

-  Організація в установленому порядку закордонних відряджень Директора Національного бюро, Першого заступника Директора та заступників Директора Національного бюро. Сприяє в організації відряджень працівників Національного бюро.

-  Вивчення передового міжнародного досвіду іноземних країн з питань запобігання та протидії корупції, а також узагальнення найкращих світових практик з питань, що належать до компетенції Управління.

-  Розроблення пропозицій щодо розвитку зв’язків з державними антикорупційними установами зарубіжних країн та міжнародними і міжурядовими організаціями.