Порядок проведення відкритого конкурсу

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Директора Національного антикорупційного бюро України

від 11 липня 2016 року № 189 (зі змінами)

 

 

ПОРЯДОК
проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України*

*(даний Порядок застосовується до кандидатів, які надали документи на участь у конкурсі на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України, оголошення про який здійснено
з 11 липня 2016 року)

 

І. Загальні положення

 

1.1. Порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України (далі – Порядок) визначає правові та організаційні засади проведення конкурсу на зайняття вакантних посад працівників Національного антикорупційного бюро України (далі – конкурс), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, принципи та умови відбору для призначення на вакантні посади працівників Національного бюро.

1.2. На службу до Національного антикорупційного бюро України (далі – Національне бюро) приймаються на конкурсній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки. Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності визначаються Директором Національного бюро.

1.3. До працівників Національного бюро належать особи начальницького складу, державні службовці та інші працівники, які працюють за трудовими договорами в Національному бюро (далі – працівники Національного бюро).

Призначення на посади державних службовців та інших працівників, які працюють за трудовими договорами у Національному бюро (крім призначення на посади Першого заступника та заступників Директора Національного бюро) здійснюється за результатами відкритого конкурсу, що проводиться відповідно до цього Порядку. Призначення на посади осіб начальницького складу здійснюється за результатами відкритого конкурсу з урахуванням особливостей, що випливають з вимог законодавства України, які ставляться до умов та порядку проходження служби особами начальницького складу, а також захисту інформації з обмеженим доступом та визначених даним Порядком.

1.4. Конкурс проводиться з додержанням таких принципів:

1) рівні можливості – у конкурсі може брати участь кожен громадянин України, який відповідає кваліфікаційним вимогам до кандидатів на вакантну посаду в Національному бюро та щодо якого не застосовуються заборони для призначення, визначені чинним законодавством;

2) прозорість – конкурс здійснюється відкрито, з обов'язковим інформуванням громадськості шляхом оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на вакантні посади, основні вимоги до кандидатів на вакантні посади, процедуру, етапи та строки проведення конкурсу, принципи та умови відбору кандидатів, хід проведення конкурсу та його результати на офіційному веб-сайті Національного бюро;

3) об'єктивність оцінки – багатоступеневий відбір у ході проведення конкурсу створює умови для об'єктивного і неупередженого з'ясування спроможності кандидатів за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні посадові обов'язки на посадах працівників Національного бюро.

1.5. Згідно із Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України" особа не може бути призначена на посаду в Національному бюро, якщо вона:

1)      за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

2)      має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, або притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину;

3)      відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;

4)      має громадянство іншої держави;

5)      у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

6)      не пройшла спеціальну перевірку;

7)      не пройшла перевірку і стосовно неї встановлено заборону відповідно до Закону України "Про очищення влади";

8)      не подала передбачену Законом України "Про запобігання корупції" декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або якщо внаслідок перевірки цієї декларації підрозділом внутрішнього контролю Національного бюро виявлено відображення в декларації недостовірних відомостей щодо майна (активів), доходів, видатків та фінансових зобов'язань, розмір (вартість) яких перевищує 50 мінімальних заробітних плат;

9)      працювала (проходила службу), незалежно від тривалості, протягом п'яти років до набрання чинності Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України" у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі з корупцією в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних органах.

{внесено зміни до пункту 1.5 Наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 21.09.2016 № 268}

ІІ. Умови проведення конкурсу

 

2.1. Пропозиції щодо оголошення конкурсу за наявності вакантної посади або у разі необхідності заміщення основного працівника на період його відсутності у зв’язку з відпусткою для догляду за дитиною подають керівники самостійних структурних підрозділів за встановленою формою (додаток 1), погоджені Першим заступником Директора або заступником Директора відповідно до розподілу обов’язків, до Відділу по роботі з персоналом.

Рішення про оголошення конкурсу та перелік посад, на які проводиться конкурс, приймає Директор Національного бюро.

Про оголошення конкурсу видається розпорядження Директора Національного бюро.

2.2. За дорученням Директора Національного бюро відповідальний структурний підрозділ оприлюднює на офіційному веб-сайті Національного бюро оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за десять днів до завершення строку подання заяв на участь у конкурсі. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

1)      назви вакантних посад (вакантної посади) із зазначенням інформації щодо основних функціональних обов'язків, умов оплати праці (грошового забезпечення);

2)      вимоги до професійної компетентності кандидата на зайняття посади;

3)      інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду;

4)      строк прийому документів;

5)      найменування органу, поштова адреса, за якою приймаються (на яку надсилаються) документи;

6)      номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу та адреса електронної пошти відповідної конкурсної комісії.

З метою широкого поширення інформації про вакансію така інформація може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах, розміщення інформації на яких не є обов’язковим.

2.3. Для проведення конкурсу розпорядженням Директора Національного бюро утворюються конкурсні комісії, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному бюро.

До складу конкурсної комісії входять представники Відділу по роботі з персоналом та Юридичного управління, інших структурних підрозділів Національного бюро, а також представники, визначені Радою громадського контролю при Національному бюро (не більше трьох осіб у складі однієї конкурсної комісії).

2.4. Положення про конкурсні комісії та регламент їх роботи визначаються Директором Національного бюро.

 

ІІІ. Прийом та розгляд документів для участі у конкурсі

 

3.1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії Національного бюро такі документи:

1)      копію паспорта громадянина України;

2)      письмову заяву про участь у конкурсі встановленого зразка (dodatok_2.doc);

3)      письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї, відповідно до зазначеного Закону dodatok_3.docx;

4)      заповнену особову картку встановленого зразка з відповідними додатками ( dodatok_4 osobova kartka. doc) – для участі у конкурсі на посаду державного службовця, або анкету кандидата на посаду особи начальницького складу разом з автобіографією – для участі у конкурсі на посаду особи начальницького складу (dodatok_5_anketa.doc);

5)      фотокартку розміром 4 х 6 см;

6)      копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

7)      декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс*

* до початку роботи електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, необхідно подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07 квітня 2011 року № 3206-УІ ( dodatok_6_deklaraciya.doc);

8)      копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

9)      довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності такого допуску);

10)  письмову згоду на обробку персональних даних (dodatok_7_zgoda_na_obrobku_pd.doc).

Працівники Національного бюро, які бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

Кандидати на зайняття вакантних посад осіб начальницького складу Національного бюро, крім вакантних посад керівників та заступників керівників Оперативно-технічного управління та Управління спеціальних операцій, подають разом із документами заяву про неоприлюднення їх персональних даних на офіційному веб-сайті Національного бюро (dodatok_8.doc).

Кандидати на посади в Управління спеціальних операцій також надають письмову згоду на проходження тестування з фізичної підготовки dodatok_9_zgoda_fizo.doc).

Порядок проведення кваліфікаційного тестування з фізичної підготовки кандидатів на зайняття посад в Управлінні спеціальних операцій Національного бюро визначається Директором Національного бюро.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо), мотиваційний лист.

Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством та Порядком.

3.2. Направлення лише заяви або резюме не є підставою для участі у конкурсі.

3.3. Конкурсна комісія Національного бюро перевіряє документи на відповідність установленим законодавством та Порядком вимогам щодо призначення осіб на відповідні посади в Національному бюро, а також на відповідність кваліфікаційним вимогам до посади, визначеним у профілі професійної компетентності до посади, що затверджений Директором Національного бюро, та інформує кандидата телефоном або електронною поштою про його участь у конкурсі.

Кандидати, документи яких не відповідають кваліфікаційним вимогам до посади до участі в конкурсі не допускаються, про що їм також повідомляється телефоном або електронною поштою.

Якщо кандидат не згоден з прийнятим рішенням, він має право надати протягом п’яти календарних днів з дня опублікування такої інформації на офіційному веб-сайті органу обґрунтоване заперечення на ім’я Голови конкурсної комісії шляхом надсилання його на електронну пошту відповідної конкурсної комісії, яке потім розглядається на черговому засіданні конкурсної комісії та про прийняте рішення кандидат повідомляється в установлений законодавством термін.

3.4. Документи, подані кандидатами для участі у конкурсі, не повертаються і зберігаються разом з матеріалами проведення конкурсу у Відділі по роботі з персоналом Національного бюро 3 роки.

 

ІV. Особливості проведення конкурсу на посади осіб начальницького складу Національного бюро

 

4.1. До участі у конкурсі на зайняття посад осіб начальницького складу Національного бюро не допускаються особи:

-     щодо яких розповсюджуються обмеження, встановлені пунктами 3, 6, 7, 8 розділу І Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 р. № 114 (зі змінами);

-     які досягли граничного віку перебування на службі;

-     які за станом здоров'я не придатні до проходження військової служби;

-     які звільнені у відставку.

Особа, яка претендує на зайняття посади в Управлінні спеціальних операцій Національного бюро та не надала згоди на проходження кваліфікаційного тестування з фізичної підготовки, медичної довідки за формою-133/о, сертифікатів від нарколога та психіатра, до участі в конкурсі не допускається.

4.2. Конкурс на посади осіб начальницького складу Національного бюро (крім керівників та заступників керівників Оперативно-технічного управління та Управління спеціальних операцій) проводиться відповідно до процедури, визначеної даним Порядком, з урахуванням таких особливостей:

1)           в оголошенні про проведення конкурсу зазначаються лише найменування посади та структурного підрозділу (без зазначення кількості вакантних посад), посадові обов’язки (без деталізації), відомості щодо критеріїв та вимог до професійної компетентності кандидата;

2)           інформування кандидатів про хід конкурсу здійснюється шляхом повідомлення телефоном або електронною поштою щодо проведення кожного етапу відбору, а також шляхом розміщення відповідного оголошення на офіційному веб-сайті органу;

3)           не підлягають оприлюдненню списки допущених чи недопущених до участі у конкурсі, результати кваліфікаційного іспиту (тестування), графік співбесід, рішення конкурсної комісії щодо переможця конкурсу;

4)           протоколам засідання конкурсної комісії такого конкурсу присвоюється гриф «Для службового користування», оприлюдненню вони не підлягають.

 

V. Проведення оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад

 

5.1. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту (тестування) та проведення співбесіди.

Кваліфікаційний іспит (тестування) обов’язково включає тестування на знання законодавства чи за окремим рішенням Директора Національного бюро тестування загальних здібностей, психологічне тестування та тестування з фізичної підготовки, про що зазначається у профілі професійної компетентності до посади.

Тестування на знання законодавства передбачає складання учасниками конкурсу тестових завдань першого рівня тестування (50 питань) або першого та другого рівня тестування (100 питань).

Тестування на знання законодавства першого рівня складається з питань на перевірку знань Конституції України, законів України «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Тестування на знання законодавства другого рівня складається з питань на перевірку знання Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, а також національного законодавства у цій сфері, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 06.04.2016 № 139.

{внесено зміни до пункту 5.1 Наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 20.07.2016 № 205}

Тестування на знання законодавства може включати перевірку знань інших нормативно-правових актів України (законів та підзаконних актів), про що зазначається в профілі професійної компетентності посади.

Перелік тестових питань для проведення тестування на знання законодавства затверджується Директором Національного бюро. Питання відкриті для загального доступу і оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національного бюро.

5.2. Кандидати на посади в Національному бюро, які успішно пройшли тестування на знання законодавства, допускаються до здачі наступних етапів кваліфікаційного іспиту (тестування) та\або співбесіди відповідно до цього Порядку.

Кваліфікаційне тестування з фізичної підготовки є обов’язковим при проходженні конкурсу кандидатами на зайняття посад в Управління спеціальних операцій Національного бюро.

До співбесіди допускаються кандидати, які пройшли тестування на знання законодавства, тестування загальних здібностей, якщо таке здійснювалось, з відсотком/балом успішності, визначеним відповідною конкурсною комісією, а для посад начальницького складу – за умови успішного складання кваліфікаційного тестування з фізичної підготовки, якщо таке проводилось.

Психологічне тестування, в разі його проведення, має рекомендаційний характер та враховується конкурсною комісією при прийнятті рішення під час співбесіди.

Кандидати, які при проходженні тестування на заміщення іншої вакантної посади раніше виконали встановлений конкурсною комісією відсоток/бал успішності, вправі упродовж шести місяців з моменту успішного проходження останнього кваліфікаційного іспиту (тестування) до призначеної дати тестування скористатися їх результатами і не проходити заново таке тестування. Про таке рішення кандидати зазначають особисто, шляхом подання окремої письмової заяви на ім’я Голови конкурсної комісії.

5.3. Інформація про дату і місце проведення кваліфікаційного іспиту (тестування) оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного бюро. Кандидатам дану інформацію повідомляють телефоном або електронною поштою.

5.4. За результатами кваліфікаційного іспиту (тестування) відповідна конкурсна комісія формує рейтинг кандидатів на відповідну посаду (посади). Національне бюро оприлюднює результати кваліфікаційного іспиту (тестування) шляхом розміщення відповідного рейтингу кандидатів протягом трьох робочих днів після закінчення тестування всіх кандидатів, допущених до участі в конкурсі на відповідну посаду, на офіційному веб-сайті Національного бюро, окрім випадків, визначеним даним Порядком. Строк оприлюднення результатів кваліфікаційного іспиту (тестування) на офіційному веб-сайті Національного бюро може бути продовжений за рішенням Директора Національного бюро.

5.5. Затверджений графік проведення співбесід з кандидатами із зазначенням дати та часу співбесід з кандидатами оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного бюро, окрім випадків, визначених даним Порядком.

Співбесіда проводиться конкурсною комісією у формі інтерв'ю за особистої участі кандидата згідно із затвердженим конкурсною комісією графіком.

Для визначення професійного рівня кандидатів на посади, зайняття яких передбачає наявність спеціальних знань та/або навичок, за рішенням конкурсної комісії, для участі у її роботі можуть залучатись експерти, фахівці, інші працівники Національного бюро, які володіють спеціальними професійними знаннями (технічні, лінгвістичні, медичні тощо) та можуть надати конкурсній комісії компетентний висновок з приводу їх рівня володіння кандидатом, з метою оцінки професійного рівня кандидата.

Під час співбесіди члени конкурсної комісії можуть ставити питання для уточнення окремих аспектів біографії, професійного досвіду кандидата, оцінки професійних та особистих якостей кандидата вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків, рівня його вмотивованості, давати теоретичні і практичні завдання/кейси за напрямком діяльності відповідного структурного підрозділу з метою визначення здібностей та професійних умінь, необхідних для якісного виконання посадових обов’язків.

5.6. За результатами співбесіди конкурсна комісія шляхом особистого голосування її членів приймає рішення про визначення переможця конкурсу на відповідну посаду та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади, що фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії. При проведенні голосування кожен член конкурсної комісії голосує, виходячи виключно з власної оцінки кандидата, яка складена за результатами проведеної співбесіди, незалежно від думки інших членів конкурсної комісії.

За результатами конкурсу конкурсна комісія має право не визначати другого кандидата на зайняття вакантної посади.

Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу у разі, якщо така посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки, або виявлено обставини обмежень щодо призначення на посаду.

5.7. Конкурсна комісія може рекомендувати Директору Національного бюро встановлення випробування з метою перевірки відповідності кандидата займаній посади із зазначенням його строку.

Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців, а для осіб начальницького складу – строком до одного року.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим.

У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування вона вважається такою, що відмовилась від зайняття посади. У такому разі може застосовуватися відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття посади, якщо такий визначений.

5.8. За результатами співбесіди конкурсною комісією може вноситись пропозиція Директорові щодо призначення кандидата на вакантну рівнозначну або нижчу посаду у Національному бюро в межах одного структурного підрозділу, за умови, якщо конкурс здійснювався цією ж конкурсною комісією, така посада є вакантною, по ній проводився конкурс і не визначено переможця або другого за результатами конкурсу та не оголошено повторний конкурс.

Рішення конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу на відповідну посаду, другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади, та у разі рекомендації до призначення кандидата на вакантну рівнозначну або нижчу посаду у Національному бюро протягом трьох робочих днів після їх прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного бюро.

5.9. Рішення конкурсної комісії про визначення переможця (переможців) конкурсу може бути оскаржено шляхом подання скарги Директору Національного бюро протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення рішення про результати конкурсу на офіційному веб-сайті Національного бюро або в судовому порядку.

 

VІ. Підстави для призначення повторного конкурсу

 

6.1. Повторний конкурс проводиться у разі:

1)      встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;

2)      якщо за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;

3)      якщо особа відмовилась від зайняття посади;

4)      виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень, пов’язаних із призначенням на посади в Національному бюро, чи інших обмежень, визначених законами України  «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції» та іншими законами України, та відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття посади;

5)      якщо особа не приступила до виконання своїх службових обов’язків протягом місяця після оприлюднення інформації про визначення переможця конкурсу. У разі, якщо особа надала обґрунтовані пояснення щодо відтермінування строку призначення і за обов’язковим погодженням Директора Національного бюро або якщо спеціальна перевірка щодо переможця конкурсу ще не завершена, то такий строк може бути подовжений, якщо інше не передбачено законом;

6)      незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування під час призначення на посаду;

7)      відмови особи, призначеної на посаду державної служби вперше, від складення Присяги державного службовця чи особи, призначеної на посаду осіб начальницького складу, від складання Присяги особи начальницького складу Національного бюро;

8)      застосування наявності щодо переможця конкурсу заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади»;

9)      з інших підстав, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Повторний конкурс проводиться у встановленому порядку.

 

 

Начальник

Відділу по роботі з персоналом                                                     О.Саморай