Порядок проведення відкритого конкурсу

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    наказ Національного

                                                                    антикорупційного бюро України

                                                                    від 17.04.2024 року № 59

                                                                    «Про внесення змін до наказу Національного бюро від 31.05.2017 № 123-О»

                                                                    від 17.04.2024 

 

 

ПОРЯДОК

проведення відкритого конкурсу для призначення на посади
у Національному антикорупційному бюро України

 

І. Загальні положення

1.1. Порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України (далі – Порядок) визначає правові та організаційні засади проведення відкритого конкурсу на зайняття вакантних посад працівників Національного антикорупційного бюро України (далі – конкурс), принципи та умови відбору для призначення на вакантні посади працівників Національного антикорупційного бюро України.

1.2. На службу до Національного антикорупційного бюро України (далі – Національне бюро) приймаються на конкурсній, добровільній, контрактній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки. Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності визначаються у Профілі посади (додаток 1), який затверджується Директором Національного бюро або особою, яка виконує його повноваження.

1.3. До працівників Національного бюро належать особи, які є гласними і негласними штатними працівниками, з числа осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників, які працюють за трудовими договорами у Національному бюро (далі – працівники Національного бюро).

1.4. Призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого (крім випадку, коли призначення на посади негласних штатних працівників Національного бюро здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться в окремо визначеному Директором Національного бюро порядку з урахуванням вимог Закону України «Про державну таємницю») конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро, крім призначення на посади Першого заступника та заступників Директора Національного бюро.

1.5. Конкурс проводиться з додержанням таких принципів:

1) рівні можливості – у конкурсі може брати участь кожен громадянин України, який відповідає кваліфікаційним вимогам до кандидатів на вакантну посаду у Національному бюро та щодо якого не застосовуються заборони для призначення, визначені чинним законодавством;

2) прозорість – конкурс здійснюється відкрито, з обов'язковим інформуванням громадськості шляхом оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на вакантні посади, основні вимоги до кандидатів на вакантні посади, процедуру, етапи та строки проведення конкурсу, принципи та умови відбору кандидатів, перебіг конкурсу та його результати на офіційному вебсайті Національного бюро;

3) об'єктивність оцінки – багатоступеневий відбір під час проведення конкурсу створює умови для об'єктивного і неупередженого з'ясування спроможності кандидатів за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні посадові обов'язки на посадах працівників Національного бюро.

1.6. Конкурс проводиться поетапно:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення на офіційному вебсайті Національного бюро рішення про оголошення конкурсу та Профілю посади;

3) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) розгляд поданих документів для участі у конкурсі на відповідність їх повноти, передбаченої переліком, згідно з пунктом 3.1. Порядку та Кваліфікаційним вимогам, визначених Профілем посади та встановленим законом вимогам;

5) проведення кваліфікаційного іспиту (тестування) та визначення його результатів;

6) проведення співбесіди та визначення її результатів;

7) визначення переможця конкурсу чи прийняття іншого рішення, передбаченого п. 5.8. Порядку;

8) оприлюднення результатів конкурсу (якщо передбачено цим Порядком).

1.7. Особи, які відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» не можуть бути призначені на посади у Національному бюро, не допускаються до участі у конкурсі.

1.8. Електронна заява для участі у конкурсі, підписана з використанням кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП), подається безпосередньо через сайт Національного бюро разом із сканованими копіями необхідних документів, якщо інше не зазначене в оголошенні про проведення конкурсу. Анкета кандидата на посаду до Національного антикорупційного бюро України заповнюється через сайт Національного бюро та окремо не подається. Кожен електронний документ має бути збережено окремим файлом у форматах «pdf, doc, docx, jpg, png». В імені файлу зазначаються прізвище, ініціали особи, яка подає документи, назва документа (зразок: «Шевченко О.Г. Заява», «Шевченко О.Г. Декларація»). Сукупний розмір файлів має бути не більше 20 Мб. Відскановані копії документів повинні бути якісними, доступними для читання, повно й чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації. Якщо пакет документів містить файли, створені з порушенням вимог цього Порядку (заяву про участь у конкурсі не підписано кваліфікованим електронним підписом, файли мають некоректний формат), він не підлягає розгляду Конкурсною комісії та залишається без розгляду. 

Документи, надіслані поштовим зв’язком, реєструються Відділом документообігу у СЕД "АСКОД" (далі – Система) із приєднанням усіх файлів до реєстраційної картки. Документи надсилаються на розгляд секретарю відповідної Конкурсної комісії. Розгляд Конкурсною комісією документів у паперовому вигляді здійснюється за умови подання кандидатом обґрунтованого клопотання, в якому зазначаються підстави, через які кандидат не має технічної чи іншої можливості подати документи безпосередньо через вебсайт Національного бюро (наприклад, відсутній кваліфікований електронний підпис через релігійні переконання або через інші обґрунтовані об'єктивні причини), про що надсилаються підтверджуючі документи. Пакет документів для участі у конкурсі, що надійшов поштовим зв’язком без відповідного клопотання, не розглядається жодною Конкурсною комісією та повертається із супровідним листом заявнику на адресу, зазначену в заяві. Зазначені вимоги не застосовуються, якщо в оголошенні про проведення конкурсу буде зазначено про необхідність подання документів у паперовому вигляді.

1.9. Особливості проведення конкурсного відбору на окремі посади Другого Головного спеціального підрозділу детективів (Д-2) Національного бюро визначаються окремим розпорядчим документом Національного бюро.

1.10. Конкурс проводиться державною мовою.       

ІІ. Умови проведення конкурсу

2.1. Рішення про оголошення конкурсу (повторного конкурсу) та перелік посад, на які проводиться конкурс, приймає Директор Національного бюро або особа, яка виконує його повноваження.

Таке рішення може бути прийнято за пропозицією:

- керівника самостійного структурного підрозділу, перевірене начальником Відділу по роботі з персоналом та погоджене профільним заступником Директора Національного бюро відповідно до розподілу обов’язків, у разі наявності вакантної посади (посад) або необхідності заміщення основного працівника на час перебування його у відпустці по догляду за дитиною, увільненим у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації на особливий період тощо (додаток 2);

- Конкурсної комісії за результатами проведеного конкурсу, де не було визначено переможця відповідного конкурсу;

- у разі непогодження кандидатури, визначеної Конкурсною комісією за результатами відповідного конкурсу, Директором Національного бюро або особою, яка виконує його повноваження.

У разі оголошення конкурсу видається розпорядження Директора Національного бюро або особи, яка виконує його повноваження, та одночасно затверджується Профіль посади, в якому визначені Кваліфікаційні вимоги.

Проєкт Профілю посади готується керівником самостійного структурного підрозділу, конкурс на зайняття вакантної посади у який оголошується, перевіряється Відділом по роботі з персоналом та погоджується профільним заступником Директора Національного бюро відповідно до розподілу обов’язків.

У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника самостійного структурного підрозділу проєкт Профілю посади готується Відділом по роботі з персоналом та погоджується профільним заступником Директора Національного бюро відповідно до розподілу обов’язків. У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади, перебування на якій пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням оперативно-розшукової діяльності, про це зазначається у проєкті відповідного профілю посади. Крім того, до профілю посади додається форма декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, яка затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції, для осіб, що займають посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням оперативно-розшукової діяльності.

Оголошення про проведення конкурсу для призначення на посади осіб начальницького складу Оперативно-технічного управління та Управління спеціальних операцій затверджується на кожну посаду окремим розпорядженням.

2.2. Рішення про початок конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного бюро шляхом розміщення такої інформації (оголошення):

- дата та номер розпорядження Національного бюро про оголошення конкурсу;

- назва посади;

- Профіль посади (характеристика посади, Кваліфікаційні вимоги, інформація щодо строковості/безстроковості призначення на посади, етапи кваліфікаційного іспиту (тестування) тощо);

- строк прийому документів для участі у конкурсі (не менше 10 календарних днів з моменту оприлюднення відповідного оголошення);

- посилання на вебсайт Національного бюро на оголошену вакантну посаду або адреса, на яку надсилаються документи для участі у конкурсі;

- електронна адреса відповідальної конкурсної комісії для інформаційного обміну між учасниками конкурсу та членами Конкурсної комісії;

- номер телефону, за яким надається інформація з питань проведення конкурсу.

Директор Національного бюро або особа, яка виконує його повноваження, може прийняти окреме (додаткове) рішення щодо продовження строку або встановлення додаткового періоду прийому документів для участі у конкурсі. Відповідна інформація також публікується на офіційному вебсайті Національного бюро.

З метою поширення інформації про вакансію така інформація може бути додатково оприлюднена на інших вебсайтах, розміщення інформації на яких не є обов’язковим.

2.3. Для проведення конкурсу наказом Національного бюро утворюються Конкурсні комісії, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному бюро.

До складу Конкурсної комісії, яка проводить конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників у Національному бюро, входять представники Відділу по роботі з персоналом та Юридичного управління, інших структурних підрозділів Національного бюро, а також представники, визначені Радою громадського контролю при Національному бюро (не більше трьох осіб у складі однієї Конкурсної комісії).

Для проведення конкурсу на зайняття посад негласних штатних працівників Національного бюро Директором Національного бюро з урахуванням вимог Закону України «Про державну таємницю» утворюється окрема Конкурсна комісія з числа працівників Національного бюро, які мають допуск до державної таємниці та яким Директором Національного бюро надано відповідний доступ до інформації про кандидатів на такі посади.

У разі подання членом Конкурсної комісії заяви про участь у конкурсі на зайняття посади, який проводиться такою Конкурсною комісією, він виключається з Конкурсної комісії, про що оформляється наказ Директора Національного бюро або посадової особи, яка тимчасово виконує його повноваження, або за заявою голові Конкурсної комісії такий член комісії робить самовідвід від участі у конкурсі з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному вебсайті Національного бюро, про що зазначається у відповідному протоколі.

Члени Конкурсної комісії беруть участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях комісії та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам комісії. Члени Конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

Члени Конкурсної комісії, яка проводить конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників у Національному бюро, можуть брати участь у її засіданні в режимі відеоконференції, про що зазначається у протоколі засідання Конкурсної комісії.

2.4. Положення про Конкурсні комісії та регламент їх роботи визначаються та затверджуються Директором Національного бюро.

ІІІ. Прийом та розгляд документів для участі у конкурсі

3.1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до Конкурсної комісії Національного бюро такі документи:

1) заяву, підписану електронним підписом, про участь у конкурсі встановленого зразка (додаток 3) або письмову заяву, якщо має на те підтверджені документами законні підстави або це визначено в умовах конкурсу;

2) анкету кандидата на посаду до Національного антикорупційного бюро України (додаток 4) із заповненням всіх визначених у додатку полів анкети;

3) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;

4) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подану у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції», як кандидата на посаду;

5) особи, які подають документи на участь у конкурсі, подають заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання (додаток 5);

6) у разі проведення закритого конкурсу – іншу необхідну інформацію для підтвердження відповідності умовам конкурсу. Працівники Національного бюро, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі, яка готується та подається в електронному вигляді на ім'я голови Конкурсної комісії та підписується КЕП у СЕД "АСКОД";

7) кандидати на посади в Управління спеціальних операцій також надають згоду на проходження тестування з фізичної підготовки (додаток 6).

Кандидати на посади детективів та старших детективів осіб начальницького складу можуть подати заяву у довільній формі із проханням присвоєння їм персонального номера для подальшої ідентифікації такої особи під час розміщення відомостей на офіційному вебсайті Національного бюро. У разі задоволення такої заяви Конкурсна комісія повідомляє кандидата про присвоєний персональний номер. Надалі відомості про такого кандидата розміщуються на офіційному вебсайті Національного бюро для цілей цього Порядку із зазначенням даних персональних номерів без розкриття персональних даних, крім випадку, визначного пунктом 5.6 розділу V цього Порядку.

Порядок проведення кваліфікаційного тестування з фізичної підготовки кандидатів на зайняття посад в Управлінні спеціальних операцій Національного бюро визначається Директором Національного бюро.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо), мотиваційний лист.

Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством і Порядком.

Водночас, якщо документи на участь у попередньому конкурсі протягом року надсилалися у паперовому вигляді, кандидат подає електронну заяву з КЕП разом з іншими необхідними копіями документів.

У разі зміни облікових даних з попередньої подачі документів для участі у конкурсі кандидат подає повний перелік документів, визначений пунктом 3.1. Порядку.

Якщо з моменту попередньої участі у конкурсі пройшло понад 12 місяців, кандидат подає повний перелік документів, визначений пунктом 3.1. Порядку.

3.2. Надіслана особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, лише заява або резюме не реєструється як вхідний документ та повертається на зворотню адресу запитувача із зазначенням відповідних коментарів.

Порядок подачі заяв працівників Національного бюро, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, врегульовано абзацом другим пункту 6 Розділу ІІІ.

3.3. Конкурсна комісія Національного бюро перевіряє документи на відповідність установленим законодавством та Порядком вимогам щодо призначення осіб на відповідні посади у Національному бюро, а також на відповідність Кваліфікаційним вимогам, визначеним у Профілі посади, та приймає рішення про допуск/недопуск кандидатів до участі у конкурсі, інформація про яке оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного бюро.

Інформація про дату, час, місце та спосіб проведення кожного етапу конкурсу, допуск/недопуск до етапів конкурсу, результати конкурсу в Національному бюро розміщується на вебсайті Національного бюро та окремо кандидатам не надсилається.

Якщо кандидата було не допущено через подання ним неповного пакета документів, він має право протягом п’яти календарних днів з дня розміщення відповідної інформації на вебсайті Національного бюро надіслати заяву з уточненням причини недопуску. Зазначена заява та вагомість причин недопуску розглядаються на засіданні Конкурсної комісії. За результатами розгляду може бути прийняте рішення щодо допуску або недопуску кандидата до подальшої участі у конкурсі. Про прийняте рішення кандидату повідомляється у встановленому порядку.

3.4. У разі якщо з отриманих документів неможливо визначити, на яку саме посаду претендує особа, вказана посада не передбачена штатним розписом Національного бюро або конкурс на вказану посаду не проводиться, такий пакет документів не розглядається жодною Конкурсною комісією та поверненню не підлягає. Відділ по роботі з персоналом повідомляє відправнику в телефонному режимі або листом на електронну пошту чи листом на поштову адресу про те, що його документи не розглядаються.

3.5. Дата заповнення та подачі документів повинна відповідати строку, встановленому для подання документів (не раніше дати оголошення конкурсу та не пізніше дати завершення прийому документів)       

ІV. Особливості проведення конкурсу на посади осіб начальницького складу Національного бюро

4.1. До участі у конкурсі на зайняття посад осіб начальницького складу Національного бюро не допускаються особи: - щодо яких розповсюджуються обмеження, встановлені пунктами 3, 6, 7, 8 розділу І Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 року № 114 (зі змінами); - які досягли граничного віку перебування на службі; - які за станом здоров'я непридатні до проходження військової служби; - які звільнені у відставку, - які не вказали у заяві код посади. Особа, яка претендує на зайняття посади в Управлінні спеціальних операцій Національного бюро та не надала згоди на проходження кваліфікаційного тестування з фізичної підготовки, до участі у конкурсі не допускається.

4.2. Конкурс на посади осіб начальницького складу Оперативно-технічного управління та Управління спеціальних операцій Національного бюро (крім керівників та заступників керівників Оперативно-технічного управління та Управління спеціальних операцій) проводиться відповідно до процедури, визначеної цим Порядком, з урахуванням таких особливостей:

1) кожній посаді під час проведення конкурсу присвоюється код, який складається з абревіатури назви підрозділу та номера і дати розпорядження про оголошення конкурсу;

2) в оголошенні про проведення конкурсу зазначаються Профіль посади, найменування посади та структурного підрозділу (без зазначення кількості вакантних посад);

3) інформування кандидатів про перебіг конкурсу здійснюється шляхом повідомлення телефоном або електронною поштою щодо проведення кожного етапу відбору, а також шляхом розміщення відповідного оголошення на офіційному вебсайті органу;

4) не підлягають оприлюдненню списки допущених чи недопущених до участі у конкурсі, результати кваліфікаційного іспиту (тестування), поіменний графік співбесід, рішення Конкурсної комісії щодо переможця конкурсу;

5) протоколи засідання Конкурсної комісії такого конкурсу оприлюдненню не підлягають, оскільки мають гриф «Для службового користування».

4.3. Кандидати на посади осіб начальницького складу після визначення їх Конкурсною комісією переможцями проходять лікарську (військово- лікарську) експертизу для визначення стану здоров’я з метою встановлення ступеня придатності кандидата до проходження служби на посадах осіб начальницького складу Національного бюро. Після визначення Конкурсною комісією кандидата на посаду особи начальницького складу переможцем, особа протягом двох тижнів надає до Відділу по роботі з персоналом результати медичного обстеження, отримані в лікувальних установах державної, комунальної або інших форм власності за встановленим переліком. Результати медичного обстеження повинні бути підтвердженими особистими підписами і печатками лікарів та печатками лікувальних установ. Після проведення лікарської (військово-лікарської) експертизи військово-лікарською комісією або лікарсько-експертною комісією у встановленому порядку виноситься постанова щодо придатності (непридатності) особи до служби на посадах осіб начальницького складу Національного бюро. Постанова військово-лікарської комісії або лікарсько-експертної комісії підлягає обов’язковому виконанню. Постанова військово-лікарської комісії або лікарсько-експертної комісії медичних закладів може бути оскаржена у порядку згідно з чинним законодавством.

V. Проведення оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад

5.1. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту (тестування), виконання практичних завдань та проведення співбесіди.

Кваліфікаційний іспит (тестування) може складатися з таких етапів:

- тестування на знання законодавства;

- тестування на визначення рівня володіння іноземними мовами;

- тестування на визначення рівня професійних вмінь і навичок;

- тестування загальних здібностей;

- психологічне тестування;

- тестування з фізичної підготовки.

Склад кваліфікаційного іспиту (тестування) визначається у Профілі посади.

Тестування на знання законодавства передбачає складання учасниками конкурсу тестових завдань першого рівня тестування (50 питань) або першого та другого рівнів тестування (100 питань).

Тестування на знання законодавства першого рівня складається з питань на перевірку знань Конституції України, законів України «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Тестування на знання законодавства другого рівня складається з питань на перевірку знання Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, а також національного законодавства у цій сфері, Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298.

Тестування на знання законодавства може включати перевірку знань інших нормативно-правових актів України (законів та підзаконних актів), про що зазначається у Профілі посади.

Перелік тестових питань для проведення тестування на знання законодавства та зразки тестування на визначення рівня професійних вмінь і навичок затверджуються Директором Національного бюро. Питання на знання законодавства, які відкриті для загального доступу, та зразки тестування на загальні здібності оприлюднюються на офіційному вебсайті Національного бюро.

Тестування на визначення рівня професійних вмінь і навичок здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення відповідно до вимог Профілю посади.

Тестування на визначення рівня володіння іноземними мовами складається з двох етапів – тестування за допомогою спеціального програмного забезпечення та співбесіди з акредитованим спеціалістом. Програма іспиту розроблена викладачем Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі автентичної програми оцінювання рівня іноземних мов.

Проведення тестування на визначення рівня володіння іноземними мовами є обов'язковим етапом у конкурсному відборі на всі посади, у Профілі яких зазначено це як обов’язкова кваліфікаційна вимога. Оцінювання відбувається відповідно до визначеного у Профілі обов'язкового рівня володіння іноземною мовою. Наявність будь-яких документів, отриманих кандидатом від інших установ, щодо визначеного рівня володіння іноземною мовою, не є підставою для не участі у цьому етапі. Кандидат може їх надавати інформативно Конкурсній комісії під час подачі загального пакета документів та/або на етапі проведення співбесіди з акредитованим спеціалістом.

Тестування на визначення рівня володіння іноземними мовами та на визначення рівня професійних вмінь і навичок проводиться у приміщенні Національного бюро за адресою: м. Київ, вул. Дениса Монастирського, 3.

Метою тестування загальних здібностей є отримання оцінки загальних і спеціальних здібностей кандидатів щодо вербального, математичного, абстрактного та логічного мислення, а також визначення рівня розвитку навичок, які впливають на успішність професійної діяльності.

Психологічне тестування складається з двох етапів – психологічного тестування за допомогою спеціального програмного забезпечення (MMPI) та співбесіди з психологом.

За рішенням Конкурсної комісії співбесіда з психологом може проводитися дистанційно (без фізичної присутності кандидата у приміщенні Національного бюро) шляхом застосування технічних засобів у режимі відеоконференції та в порядку, визначеному пунктом 5.5 Розділу V цього Порядку.

5.2. Кандидати на посади у Національному бюро, які успішно пройшли тестування на знання законодавства, допускаються до здачі наступних етапів кваліфікаційного іспиту (тестування) та/або співбесіди відповідно до цього Порядку.

Кваліфікаційне тестування з фізичної підготовки є обов’язковим під час проходження конкурсу кандидатами на зайняття посад в Управління спеціальних операцій Національного бюро.

До співбесіди допускаються кандидати, які пройшли кваліфікаційні іспити (тестування), визначені Профілем посади, з відсотком/балом успішності, визначеним відповідною Конкурсною комісією, а для посад начальницького складу – за умови успішного складання кваліфікаційного тестування з фізичної підготовки, якщо таке проводилось.

Психологічне тестування, у разі його проведення, має рекомендаційний характер та враховується Конкурсною комісією під час прийняття рішення у процесі співбесіди.

Кандидати, які не з’явилися на психологічне тестування, до співбесіди не допускаються, окрім випадків, якщо вони раніше його проходили. Про факт проходження психологічного тестування на інші вакантні посади кандидати зазначають окремо шляхом направлення письмової заяви на ім'я голови Конкурсної комісії.

Кандидати на посади у Національному бюро, конкурсний відбір на заміщення яких оголошено одним розпорядженням Директора, складають один кваліфікаційний іспит (тестування), визначений у пункті 5.1. Порядку, за всіма посадами, на які подано заяви про участь у конкурсі, де визначено однаковий склад кваліфікаційного іспиту у Профілі, і лише протягом проведення відповідного конкурсного відбору однією Конкурсною комісією.

Кандидати, які під час проходження кваліфікаційного іспиту (тестування) виконали встановлений Конкурсною комісією відсоток/бал успішності або проходили психологічне тестування за допомогою спеціального програмного забезпечення (MMPI), мають право упродовж одного року (з дати проходження і до призначеної дати складання такого ж кваліфікаційного іспиту (тестування) у новому конкурсі) скористатися результатами їх здачі і не проходити тестування заново, якщо склад кваліфікаційного іспиту (тестування) є однаковий. Про таке рішення кандидати зазначають окремо шляхом направлення письмової заяви на ім’я голови Конкурсної комісії із зазначенням які результати вони просять зарахувати і на який конкурсний відбір.

5.3. Інформація про дату і місце проведення кваліфікаційного іспиту (тестування) оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного бюро.

5.4. Результати складання кваліфікаційних іспитів (тестувань) публікуються на офіційному вебсайті Національного бюро шляхом розміщення відповідного рейтингу кандидатів перед проведенням співбесіди на офіційному вебсайті Національного бюро, окрім випадків, визначених цим Порядком та рішенням відповідних Конкурсних комісій.

Результати складання тестування загальних здібностей опубліковуються на офіційному вебсайті Національного бюро шляхом розміщення зведеного рейтингу кандидатів, які виконали та не виконали встановлений Конкурсною комісією відсоток/бал успішності такого виду тестування.

Результати тестування загальних здібностей та психологічного тестування окремо не публікуються та не розголошуються. Строк оприлюднення результатів кваліфікаційного іспиту (тестування) може бути продовжений за рішенням Конкурсної комісії.

5.5. Затверджений графік проведення співбесід з кандидатами із зазначенням дати та часу співбесід з кандидатами оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного бюро, окрім випадків, визначених цим Порядком.

Співбесіда проводиться Конкурсною комісією у формі інтерв'ю за особистої участі кандидата згідно із затвердженим Конкурсною комісією графіком.

За наявності відповідних підстав, підтверджених документально (тимчасова непрацездатність тощо), Конкурсна комісія може прийняти рішення про проведення співбесіди з кандидатом дистанційно в режимі відеоконференції за умови наявності технічної можливості.

Технічні засоби та/або технології, які використовуються, повинні забезпечити належну якість зображення та звуку.

У разі проведення співбесіди дистанційно в режимі відеоконференції канал зв’язку, час і дата початку проведення такої співбесіди узгоджуються з кандидатом будь-яким доступним способом, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку.

Перед проходженням співбесіди в режимі відеоконференції кандидат пред’являє Конкурсній комісії паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, що дає змогу ідентифікувати цього кандидата.

Виявлення факту надання кандидатом недостовірної інформації під час проведення співбесіди дистанційно в режимі відеоконференції може бути підставою для відмови Директором Національного бюро у призначенні на посаду до Національного бюро особи, яку було визначено переможцем за результатами конкурсного відбору.

Кандидати, які не вийшли на зв’язок для проходження співбесіди дистанційно та не повідомили Конкурсну комісію про технічний збій не пізніше ніж протягом однієї години після визначеного часу початку проведення співбесіди, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

У разі коли кандидат повідомив Конкурсну комісію про технічний збій, у зв’язку з яким не відбулася співбесіда з таким кандидатом, дата її проведення переноситься на інший день за рішенням Конкурсної комісії. Перенесення дати проведення співбесіди здійснюється один раз.

У разі проведення співбесіди шляхом відеоконференції аудіо- та відеозаписи зберігаються у Національному бюро протягом одного року.

Для визначення професійного рівня кандидатів на посади, зайняття яких передбачає наявність спеціальних знань та/або навичок, за рішенням Конкурсної комісії, для участі у її роботі можуть залучатись експерти, спеціалісти, інші працівники Національного бюро, які володіють спеціальними професійними знаннями (технічні, лінгвістичні, медичні тощо) та можуть надати Конкурсній комісії компетентний висновок з приводу їх рівня володіння кандидатом, з метою оцінки професійного рівня кандидата.

За рішенням Конкурсної комісії залучена до її роботи особа може брати участь у засіданні відповідної комісії в режимі відеоконференції під час проведення співбесіди з кандидатами.

Під час співбесіди члени Конкурсної комісії можуть ставити запитання для уточнення біографії, професійного досвіду кандидата, оцінки професійних та особистих якостей кандидата до відповідних посадових обов’язків, рівня його вмотивованості, давати теоретичні і практичні завдання/кейси за напрямом діяльності відповідного структурного підрозділу з метою визначення здібностей та професійних умінь, необхідних для якісного виконання посадових обов’язків.

5.6. За результатами співбесіди конкурсна комісія шляхом особистого голосування її членів може визначити одного кандидата або перелік кандидатів, які відповідають кваліфікаційним вимогам, а також особистим, діловим та моральним якостям, і можуть претендувати на відповідну вакантну посаду, а також на рівнозначні посади. Перелік кандидатів, які відповідають кваліфікаційним вимогам, а також особистим, діловим та моральним якостям, конкурсна комісія може визначати лише щодо вакантних посад осіб начальницького складу у підрозділах детективів.

За результатами співбесіди конкурсна комісія має право не визначати жодного кандидата, який відповідає кваліфікаційним вимогам, які визначені у Профілю на вакантну посаду, а також особистим, діловим та моральним якостям. В такому разі оголошується повторний конкурс на відповідну вакантну посаду.

У разі визначення одного або переліку кандидатів на відповідну вакантну посаду, які відповідають кваліфікаційним вимогам, конкурсна комісія передає інформацію про таких кандидатів до Управління внутрішнього контролю з метою організації в порядку, визначеному Директором Національного бюро, перевірки вказаних кандидатів щодо їх відповідності особистим, діловим та моральним якостям (відповідність доходів витратам та майну, належне декларування, професійна етика, політична нейтральність, незалежність, непідкупність, гідна поведінка та відсутність інших дій кандидата, несумісних з принципом доброчесності тощо).

Відповідний перелік кандидатів чи інформація щодо одного кандидата, щодо яких здійснюється перевірка на відповідність особистим, діловим та моральним якостям, оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного бюро.

Відомості про кандидатів, яким до цього було присвоєно персональні номери і які потрапили одноособово чи в перелік кандидатів для перевірки на відповідність особистим, діловим та моральним якостям, оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного бюро без використання персональних номерів із зазначенням персональних даних, достатніх для її ідентифікації.

Фізичні та юридичні особи мають право подавати до конкурсної комісії будь-яку інформацію, яка може свідчити про невідповідність кандидата(ів) відповідність особистим, діловим та моральним якостям, шляхом надсилання такої інформації на офіційну електронну адресу Управління внутрішнього контролю та адресу конкурсної комісії протягом двох тижнів з моменту оприлюднення переліку кандидатів чи інформації щодо одного кандидата, щодо яких буде здійснюватися перевірка на відповідність особистим, діловим та моральним якостям.

Управління внутрішнього контролю під час такої перевірки може контактувати з кандидатами та отримувати від кандидатів пояснення з приводу предмету перевірки протягом п’яти календарних днів з моменту отримання запиту. Несвоєчасне надання відповіді на запит оцінюється конкурсною комісією із врахуванням поважності причин. За результатами перевірки Управління внутрішнього контролю передає конкурсній комісії довідку про перевірку особистих, ділових та моральних якостей. Конкурсна комісія розглядає відповідну інформацію на своєму засіданні та у разі необхідності може призначити повторну співбесіду з окремими або усіма кандидатами. Під час оцінки особистих, ділових та моральних якостей кандидатів кожен член конкурсної комісії виходить із наявності обґрунтованого сумніву у відповідності кандидата особистих, ділових та моральних якостей.

За результатами розгляду довідки про перевірку особистих, ділових та моральних якостей та проведеної повторної співбесіди (у разі, якщо така проводилася), конкурсна комісія може визначити переможця конкурсу та другого кандидата (як і найкращих кандидатів, які відповідають кваліфікаційним вимогам та особистим, діловим та моральним якостям), а також може визначити у випадках, визначених цим Порядком, перелік інших кандидатів, які відповідають вимогам професійної компетентності на відповідну вакантну посаду та особистим, діловим і моральним якостям. Такий перелік кандидатів формується у межах одного самостійного структурного підрозділу Національного бюро з урахуванням розташування робочого місця строком на один рік.

У разі проведення конкурсу на керівні посади в Головному підрозділі детективів, Першому Головному підрозділі детективів, Другому Головному підрозділі детективів, Третьому Головному підрозділі детективів, Четвертому Головному підрозділі детективів, Підрозділі детективів організаційноаналітичного забезпечення та стратегічного розвитку, Підрозділі детективів цифрової криміналістичної лабораторії, Управлінні внутрішнього контролю, Управлінні кримінального аналізу та фінансових розслідувань конкурсна комісія обов’язково проводить додаткову співбесіду щодо особистих, ділових та моральних якостей кандидатів на відповідну вакантну посаду. Інформація про таку співбесіду оприлюднюється на вебсайті Національного бюро щонайменше за 7 днів до її проведення. Співбесіди щодо особистих, ділових та моральних якостей кандидатів на керівні посади в Головному підрозділі детективів, Першому Головному підрозділі детективів, Другому Головному підрозділі детективів, Третьому Головному підрозділі детективів, Четвертому Головному підрозділі детективів, Підрозділі детективів організаційно-аналітичного 2 забезпечення та стратегічного розвитку, Підрозділі детективів цифрової криміналістичної лабораторії, Управлінні внутрішнього контролю, Управлінні кримінального аналізу та фінансових розслідувань можуть транслюватися в режимі реального часу в мережі Інтернет у разі, якщо до конкурсної комісії надійшов відповідний запит щодо трансляції від громадських організацій, журналістів, інших фізичних чи юридичних осіб. У разі, якщо під час такої співбесіди виникає потреба з’ясування питань, які можуть призвести до загрози життю, житлу, здоров’ю та майну кандидатів, їх близьких осіб, тоді трансляція переривається та відновлюється після їх з’ясування.

Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на посаду у конкурсі, на зайняття якої він брав участь, протягом одного року з дня оголошення рішення за результатами цього конкурсу у разі, якщо ця посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки, або виявлено обмеження щодо призначення на посаду, у тому числі за станом здоров’я. Відповідна інформація про кандидата другого за результатами конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного бюро протягом 24 годин.

За результатами перевірки відповідності кандидатів особистим, діловим та моральним якостям та відповідних співбесід конкурсна комісія може не визначити жодного кандидата таким, що відповідає особистим, діловим та моральним якостям. В такому випадку проводиться повторний конкурс.

Затверджений конкурсною комісією перелік кандидатів, які відповідають критеріям кваліфікаційних вимог та особистим, діловим і моральним якостям, оприлюднюється на вебсайті Національного бюро протягом 24 годин з моменту затвердження. Кандидати з такого переліку протягом одного року з моменту його затвердження можуть претендувати на рівнозначні вакантні посади у Національному бюро або вакантні посади нижчого рівня протягом року без повторного проходження етапів конкурсу, визначених підпунктами 1–5 пункту 1.6 цього Порядку та одразу запрошуватися на етап співбесід.

У разі виникнення відповідних вакантних посад у самостійному структурному підрозділі Національного бюро, де конкурсною комісією сформовано перелік кандидатів, які відповідають кваліфікаційним вимогам та особистим, діловим і моральним якостям, конкурсна комісія залежно від кількості вакантних посад та кількості осіб у відповідному переліку може оголосити новий конкурс на відповідну посаду чи посади із запрошенням кандидатів, які перебувають у відповідному переліку, на етап співбесіди без проходження етапів, визначених підпунктами 1–5 пункту 1.6 цього Порядку, або запросити осіб із затвердженого переліку для проходження співбесіди на відповідні вакантні посади. Відповідне рішення конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного бюро протягом 24 годин.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про проведення співбесід з кандидатами із попередньо затвердженого переліку без оголошення нового конкурсу такі кандидати перед співбесідою мають пройти перевірку щодо особистих, ділових і моральних якостей в Управлінні внутрішнього контролю за період, не охоплений попередньою перевіркою, окрім випадків, якщо цей період становить менше одного місяця.

За результатами співбесіди конкурсна комісія може прийняти рішення без оголошення нового конкурсу рекомендувати кандидата з попередньо затвердженого переліку (але не більше одного року з моменту затвердження відповідного переліку) призначити на посаду рівнозначну тій, на заміщення якої він брав участь у попередньому конкурсі, або на нижчу вакантну посаду, в межах підрозділів детективів, у тому числі Управління внутрішнього контролю, за умови, якщо конкурс здійснювався цією ж конкурсною комісією, якщо під час співбесіди та перевірки Управлінням внутрішнього контролю підтверджено відповідність кандидата особистим, діловим і моральним якостям.

Під час співбесіди у кандидатів обов’язково з’ясовується наявність згоди щодо призначення на рівнозначну або нижчу посаду та у разі такої відбирається письмово

5.7. Конкурсна комісія може рекомендувати Директору Національного бюро встановлення випробування (іспитового строку) з метою перевірки відповідності кандидата займаній посаді із зазначенням його строку (тривалості):

на посаду державної служби – строком до шести місяців;

для осіб начальницького складу – тривалістю до одного року.

У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування (іспитового строку) вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади. У такому випадку може застосовуватися відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття посади, якщо такий визначений.

5.8. За результатами співбесіди Конкурсною комісією може вноситися Директорові Національного бюро пропозиція щодо призначення кандидата на вакантну рівнозначну або нижчу посаду у Національному бюро в межах одного структурного підрозділу за умови, якщо конкурс здійснювався цією ж Конкурсною комісією.

Рішення Конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу на відповідну посаду, другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади, та у разі рекомендації до призначення кандидата на вакантну рівнозначну або нижчу посаду у Національному бюро протягом трьох робочих днів після їх прийняття оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного бюро.

5.9. Рішення Конкурсної комісії про визначення переможця (переможців) конкурсу може бути оскаржено шляхом подання скарги Директору Національного бюро протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення рішення про результати конкурсу на офіційному вебсайті Національного бюро або в судовому порядку.

5.10. З метою вивчення особистих, ділових і моральних якостей кандидата, який не є працівником Національного бюро, встановлення його спроможності за своїми особистими, діловими та моральними якостями ефективно виконувати відповідні службові обов’язки, конкурсна комісія звертається до Управління внутрішнього контролю Національного бюро з відповідним запитом щодо проведення зазначеної перевірки.

Кандидата на посаду до Національного бюро, який не є працівником Національного бюро, та щодо якого не проводилася перевірка (вивчення) особистих, ділових і моральних якостей, не може бути визначено переможцем за результатами конкурсного відбору.

Рішення конкурсної комісії про визначення переможця (переможців) конкурсу негайно передається Директору Національного бюро щодо призначення кандидата (кандидатів) на посаду до Національного бюро разом з відповідними матеріалами щодо перевірки особистим, діловим і моральним якостям кандидатів.

Директор Національного бюро може не призначати переможця (переможців) конкурсу у випадку наявності в нього обґрунтованих сумнівів у відповідності таких осіб кваліфікаційним вимогам та особистим, діловим і моральним якостям. Директор Національного бюро інформує відповідну конкурсну комісію про своє рішення у письмовій формі не пізніше 30 днів з моменту оголошення переможця.

5.11. Переможці конкурсів на зайняття вакантних посад, крім документів, зазначених у пункті 3.1. Порядку, до призначення на посаду повинні подати до Управління внутрішнього контролю:

• довідку (повну електронну або паперову) про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України;

• медичні довідки про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування на обліку в психоневрологічних та наркологічних закладах охорони здоров’я;

• копію військово-облікового документа: для призовника – посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаного – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного; для військовослужбовця – посвідчення особи військовослужбовця.

VІ. Підстави для призначення повторного конкурсу

6.1. Повторний конкурс проводиться відповідно до вимог цього Порядку та у разі:

1) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;

2) якщо за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;

3) якщо особа відмовилася від зайняття посади;

4) виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень, пов’язаних із призначенням на посади у Національному бюро, визначених законами України «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції» та іншими законами України і відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття посади;

5) якщо особа не приступила до виконання своїх службових обов’язків протягом місяця після оприлюднення інформації про визначення переможця конкурсу. У разі, якщо особа надала обґрунтовані пояснення стосовно відтермінування строку призначення і за обов’язковим погодженням Директора Національного бюро або особи, яка виконує його повноваження, або якщо спеціальна перевірка щодо переможця конкурсу ще не завершена, то такий строк може бути подовжений, якщо інше не передбачено законом;

6) незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування (іспитового строку) під час призначення на посаду;

7) відмови особи, призначеної на посаду державної служби вперше, від складення Присяги державного службовця чи особи, призначеної на посаду осіб начальницького складу, від складання Присяги особи начальницького складу Національного бюро;

8) застосування до переможця конкурсу заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади»;

9) з інших підстав, що не суперечать чинному законодавству.

 

Начальник

Відділу по роботі з персоналом                             Олена САМОРАЙ