Порядок проведення відкритого конкурсу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Директора Національного антикорупційного бюро України

№ 123-О від 31.05.2017 року

(Порядок у новій редакції набуває чинності з 30.06.2023 відповідно до Наказу №94 «Про внесення змін до наказу Національного бюро від 31.05.2017 № 123-О» від 16.06.2023)

 

ПОРЯДОК

проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України

І. Загальні положення

1.1. Порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України (далі – Порядок) визначає правові та організаційні засади проведення відкритого конкурсу на зайняття вакантних посад працівників Національного антикорупційного бюро України (далі – конкурс), принципи та умови відбору для призначення на вакантні посади працівників Національного антикорупційного бюро України.

1.2. На службу до Національного антикорупційного бюро України (далі – Національне бюро) приймаються на конкурсній, добровільній, контрактній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки. Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності визначаються у Профілі посади (додаток 1), який затверджується Директором Національного бюро або особою, яка виконує його повноваження.

1.3. До працівників Національного бюро належать особи, які є гласними і негласними штатними працівниками, з числа осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників, які працюють за трудовими договорами у Національному бюро (далі – працівники Національного бюро).

1.4. Призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого (крім випадку, коли призначення на посади негласних штатних працівників Національного бюро здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться в окремо визначеному Директором Національного бюро порядку з урахуванням вимог Закону України «Про державну таємницю») конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро, крім призначення на посади першого заступника та заступників Директора Національного бюро.

1.5. Конкурс проводиться з додержанням таких принципів:

1) рівні можливості – у конкурсі може брати участь кожен громадянин України, який відповідає кваліфікаційним вимогам до кандидатів на вакантну посаду у Національному бюро та щодо якого не застосовуються заборони для призначення, визначені чинним законодавством;

2) прозорість – конкурс здійснюється відкрито, з обов'язковим інформуванням громадськості шляхом оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на вакантні посади, основні вимоги до кандидатів на вакантні посади, процедуру, етапи та строки проведення конкурсу, принципи та умови відбору кандидатів, перебіг конкурсу та його результати на офіційному вебсайті Національного бюро;

3) об'єктивність оцінки – багатоступеневий відбір під час проведення конкурсу створює умови для об'єктивного і неупередженого з'ясування спроможності кандидатів за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні посадові обов'язки на посадах працівників Національного бюро.

1.6. Конкурс проводиться поетапно:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення на офіційному вебсайті Національного бюро рішення про оголошення конкурсу та Профілю посади;

3) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) розгляд поданих документів для участі у конкурсі на відповідність їх повноти, передбаченої переліком, згідно з пунктом 3.1. Порядку та Кваліфікаційним вимогам, визначених Профілем посади та встановленим законом вимогам;

5) проведення кваліфікаційного іспиту (тестування) та визначення його результатів;

6) проведення співбесіди та визначення її результатів;

7) визначення переможця конкурсу чи прийняття іншого рішення, передбаченого п. 5.8 Порядку;

8) оприлюднення результатів конкурсу (якщо передбачено цим Порядком).

1.7. Особи, які відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» не можуть бути призначені на посади у Національному бюро, не допускаються до участі у конкурсі.

1.8. Документи для участі у конкурсі надсилаються на офіційну електронну адресу Національного бюро з накладанням кваліфікованого електронного підпису, якщо інше не зазначене в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи, надіслані електронною поштою без накладання кваліфікованого електронного підпису, до розгляду не приймаються. Документи, надіслані поштовим зв’язком або через спеціальну поштову скриньку Національного бюро, розглядаються конкурсною комісією за умови подання кандидатом обґрунтованого клопотання, у якому зазначаються підстави, через які кандидат не має технічної чи іншої можливості надсилання документів для участі у конкурсі на офіційну електронну адресу Національного бюро (відсутній кваліфікований електронний підпис з релігійних з міркувань тощо) з наданням підтверджуючих документів про вказані у клопотанні обставини. Зазначені вимоги не застосовуються, якщо в оголошенні про проведення конкурсу буде зазначено про необхідність подання документів у письмовому вигляді.

У разі відправлення пакета документів для участі у конкурсі поштовим зв’язком або подачі у спеціальну поштову скриньку Національного бюро без відповідного клопотання такі документи не розглядаються жодною конкурсною комісією та повертаються заявнику на адресу, зазначену в заяві.

1.9. Особливості проведення конкурсного відбору на окремі посади Другого підрозділу детективів Національного бюро визначаються Директором Національного бюро.

1.10. Конкурс проводиться державною мовою.

        

ІІ. Умови проведення конкурсу

2.1. Рішення про оголошення конкурсу (повторного конкурсу) та перелік посад, на які проводиться конкурс, приймає Директор Національного бюро або особа, яка виконує його повноваження. Таке рішення може бути прийнято за пропозицією:

- керівника самостійного структурного підрозділу, погодженої начальником Відділу по роботі з персоналом та Першим заступником чи заступником Директора Національного бюро відповідно до розподілу повноважень, у разі наявності вакантної посади (посад) або необхідності заміщення основного працівника на час перебування його у відпустці по догляду за дитиною (додаток 2);

- конкурсної комісії за результатами проведеного конкурсу, де не було визначено переможця відповідного конкурсу;

- у разі непогодження кандидатури, визначеної конкурсною комісією за результатами відповідного конкурсу, Директором Національного бюро або особою, яка виконує його повноваження.

У разі оголошення конкурсу видається розпорядження Директора Національного бюро або особи, яка виконує його повноваження, та одночасно затверджується Профіль посади, в якому визначені Кваліфікаційні вимоги.

Проєкт Профілю посади готується керівником самостійного структурного підрозділу, конкурс на зайняття вакантної посади у який оголошується та погоджується Відділом по роботі з персоналом, Першим заступником чи заступником Директора Національного бюро відповідно до розподілу обов’язків. У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника самостійного структурного підрозділу проєкт Профілю посади готується Відділом по роботі з персоналом та погоджується Першим заступником чи заступником Директора Національного бюро відповідно до розподілу обов’язків. У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади, перебування на якій пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням оперативно-розшукової діяльності, про це зазначається у проєкті відповідного профілю посади. Крім того, до профілю посади додається форма декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, яка затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції, для осіб, що займають посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням оперативно-розшукової діяльності.

Оголошення про проведення конкурсу для призначення на посади осіб начальницького складу Оперативно-технічного управління та Управління спеціальних операцій затверджується на кожну посаду окремим розпорядженням.

2.2. Відповідне рішення про початок конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного бюро шляхом розміщення такої інформації (оголошення):

- дата та номер розпорядження Директора Національного бюро про оголошення конкурсу;

- назва посади;

- профіль посади (характеристика посади, Кваліфікаційні вимоги, інформація щодо строковості/безстроковості призначення на посади, етапи кваліфікаційного іспиту (тестування) тощо);

- строк прийому документів для участі у конкурсі (не менше 10 календарних днів з моменту оприлюднення відповідного оголошення);

- поштова чи електронна адреса, за якою приймаються (на яку надсилаються) документи для участі у конкурсі;

- електронна адреса відповідальної конкурсної комісії для інформаційного обміну між учасниками конкурсу та членами конкурсної комісії;

- номер телефону, за яким надається інформація з питань проведення конкурсу.

Директор Національного бюро або особа, яка виконує його повноваження, може прийняти окреме (додаткове) рішення щодо продовження строку або встановлення додаткового періоду прийому документів для участі у конкурсі. Відповідна інформація також публікується на офіційному вебсайті Національного бюро. З метою поширення інформації про вакансію така інформація може бути додатково оприлюднена на інших вебсайтах, розміщення інформації на яких не є обов’язковим.

2.3. Для проведення конкурсу наказом Директора Національного бюро утворюються конкурсні комісії, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному бюро.

До складу конкурсної комісії, яка проводить конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників у Національному бюро, входять представники Відділу по роботі з персоналом та Юридичного управління, інших структурних підрозділів Національного бюро, а також представники, визначені Радою громадського контролю при Національному бюро (не більше трьох осіб у складі однієї конкурсної комісії).

Для проведення конкурсу на зайняття посад негласних штатних працівників Національного бюро Директором Національного бюро з урахуванням вимог Закону України «Про державну таємницю»утворюється окрема конкурсна комісія з числа працівників Національного бюро, які мають допуск до державної таємниці та яким Директором Національного бюро надано відповідний доступ до інформації про кандидатів на такі посади.

У разі подання членом конкурсної комісії письмової заяви про участь у конкурсі на зайняття посади, який проводиться такою конкурсною комісією, він виключається з конкурсної комісії, про що оформляється наказ Директора Національного бюро або посадової особи, яка тимчасово виконує його повноваження або за заявою на Голову конкурсної комісії такий член комісії робиться самовідвід від участі у конкурсі з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті Національного бюро, про що зазначається у відповідному протоколі.

Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях комісії та права голосу на таких засіданнях іншим особам, у тому числі іншим членам комісії. Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

Члени конкурсної комісії, яка проводить конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників у Національному бюро, можуть брати участь у її засіданні в режимі відеоконференції, про що зазначається у протоколі засідання конкурсної комісії.

2.4. Положення про конкурсні комісії та регламент їх роботи визначаються Директором Національного бюро.

 

ІІІ. Прийом та розгляд документів для участі у конкурсі

3.1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії Національного бюро такі документи:

1) письмову заяву про участь у конкурсі встановленого зразка (додаток 3);

2) анкету кандидата на посаду до Національного антикорупційного бюро України (додаток 4) із заповненням всіх визначених у додатку полів анкети;

3) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;

4) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подану у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції», як кандидата на посаду, у вигляді електронного документа, завантаженого з офіційного вебсайту Національного агентства з питань запобігання корупції та завіреного кваліфікованим електронним підписом, а у разі подання документів у письмовому вигляді – роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції;

5) особи, які подають документи на участь у конкурсі, подають заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання (додаток 5);

6) у разі проведення закритого конкурсу – іншу інформацію для підтвердження відповідності умовам конкурсу. Працівники Національного бюро, які бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати на посади в Управління спеціальних операцій також надають згоду на проходження тестування з фізичної підготовки (додаток 6).

Порядок проведення кваліфікаційного тестування з фізичної підготовки кандидатів на зайняття посад в Управлінні спеціальних операцій Національного бюро визначається Директором Національного бюро.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо), мотиваційний лист.

Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством і цим Порядком.

У разі повторної участі у конкурсі протягом року кандидатом подається лише письмова заява про участь у конкурсі встановленого зразка.

У разі зміни облікових даних з попередньої подачі документів для участі у конкурсі кандидат подає повний перелік документів, визначений пунктом 3.1 цього Порядку.

Якщо з попередньої участі у конкурсі пройшло понад 12 місяців, кандидат подає повний перелік документів, визначений пунктом 3.1 цього Порядку.

3.2. Направлення особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, але не є працівником Національного бюро, лише заяви або резюме не є підставою для її участі у конкурсі.

3.3. Конкурсна комісія Національного бюро перевіряє документи на відповідність установленим законодавством та Порядком вимогам щодо призначення осіб на відповідні посади у Національному бюро, а також на відповідність Кваліфікаційним вимогам, визначеним у Профілі посади, та інформує кандидата телефоном або електронною поштою про його участь у конкурсі.

Кандидати, які не відповідають Кваліфікаційним вимогам, визначеним у Профілі посади, або чиї документи не відповідають установленим вимогам, або якими подано неповний пакет документів, або якщо документи подано не у встановлений термін, не допускаються до тестування та вважаються такими, що не пройшли конкурс.

Про причини недопуску кандидатам повідомляється засобами електронного чи телефонного зв’язку на вказані ними у заяві телефон або електронну поштову скриньку.

Комісія своїм рішенням припиняє участь у конкурсному відборі тих кандидатів, кого визначає як таких, що не відповідають визначеним у Профілі посади вимогам.

Про прийняте рішення кандидату повідомляється в установлений законодавством термін та спосіб.

Якщо кандидата було не допущено через подання ним неповного пакета документів, він має право протягом п’яти календарних днів з дня повідомлення йому інформації про причини недопуску надіслати відповідні документи разом із заявою, в якій вказуються конкретні причини невчасного їх подання. Зазначені заяви, надіслані документи та вагомість причин несвоєчасного подання розглядаються на засіданні конкурсної комісії. За результатами розгляду може бути прийняте рішення щодо допуску або недопуску кандидата до подальшої участі у конкурсі. Про прийняте рішення кандидату повідомляється у встановленому порядку.

3.4. У разі якщо з отриманих документів неможливо визначити, на яку саме посаду претендує особа, вказана посада не передбачена штатним розписом Національного бюро або конкурс на вказану посаду не проводиться, такий пакет документів не розглядається жодною конкурсною комісією та поверненню не підлягає. Відділ по роботі з персоналом повідомляє відправнику в телефонному режимі або листом на електронну пошту чи листом на поштову адресу про те, що його документи не розглядаються.

3.5. Дата заповнення та подачі документів повинна відповідати строку, встановленому для подання документів (не раніше дати оголошення конкурсу та не пізніше дати завершення прийому документів).           

 

ІV. Особливості проведення конкурсу на посади осіб начальницького складу Національного бюро

4.1. До участі у конкурсі на зайняття посад осіб начальницького складу Національного бюро не допускаються особи:

- щодо яких розповсюджуються обмеження, встановлені пунктами 3, 6, 7, 8 розділу І Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 року № 114 (зі змінами);

- які досягли граничного віку перебування на службі;

- які за станом здоров'я непридатні до проходження військової служби;

- які звільнені у відставку. Особа, яка претендує на зайняття посади в Управлінні спеціальних операцій Національного бюро та не надала згоди на проходження кваліфікаційного тестування з фізичної підготовки, до участі у конкурсі не допускається.

4.2. Конкурс на посади осіб начальницького складу Оперативнотехнічного управління та Управління спеціальних операцій Національного бюро (крім керівників та заступників керівників Оперативно-технічного управління та Управління спеціальних операцій) проводиться відповідно до процедури, визначеної цим Порядком, з урахуванням таких особливостей:

1) кожній посаді під час проведення конкурсу присвоюється код, який складається з абревіатури назви підрозділу та номера і дати розпорядження про оголошення конкурсу. Якщо у заяві не вказано код посади, до такого пакета документів застосовується пункт 3.4 цього Порядку.

2) в оголошенні про проведення конкурсу зазначаються Профіль посади, найменування посади та структурного підрозділу (без зазначення кількості вакантних посад);

3) інформування кандидатів про перебіг конкурсу здійснюється шляхом повідомлення телефоном або електронною поштою щодо проведення кожного етапу відбору, а також шляхом розміщення відповідного оголошення на офіційному вебсайті органу;

4) не підлягають оприлюдненню списки допущених чи недопущених до участі у конкурсі, результати кваліфікаційного іспиту (тестування), поіменний графік співбесід, рішення конкурсної комісії щодо переможця конкурсу;

5) протоколи засідання конкурсної комісії такого конкурсу оприлюдненню не підлягають, оскільки мають гриф «Для службового користування».

4.3. Кандидати на посади осіб начальницького складу після визначення їх конкурсною комісією переможцями проходять лікарську (військоволікарську) експертизу для визначення стану здоров’я з метою встановлення ступеня придатності кандидата до проходження служби на посадах осіб начальницького складу Національного бюро.

Після визначення конкурсною комісією кандидата на посаду особи начальницького складу переможцем, особа протягом двох тижнів надає до Відділу по роботі з персоналом результати медичного обстеження, отримані в лікувальних установах державної, комунальної або інших форм власності за встановленим переліком.

Результати медичного обстеження повинні бути підтвердженими особистими підписами і печатками лікарів та печатками лікувальних установ.

Після проведення лікарської (військово-лікарської) експертизи військово-лікарською комісією або лікарсько-експертною комісією у встановленому порядку виноситься постанова щодо придатності (непридатності) особи до служби на посадах осіб начальницького складу Національного бюро.

Постанова військово-лікарської комісії або лікарсько-експертної комісії підлягає обов’язковому виконанню.

Постанова військово-лікарської комісії або лікарсько-експертної комісії медичних закладів може бути оскаржена у порядку згідно з чинним законодавством.

        

V. Проведення оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад

5.1. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту (тестування), виконання практичних завдань та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит (тестування) може складатися з таких етапів:

- тестування на знання законодавства;

- тестування на визначення рівня володіння іноземними мовами;

- тестування на визначення рівня професійних вмінь і навичок;

- тестування загальних здібностей;

- психологічне тестування;

- тестування з фізичної підготовки.

Склад кваліфікаційного іспиту (тестування) визначається у Профілі посади.

Тестування на знання законодавства передбачає складання учасниками конкурсу тестових завдань першого рівня тестування (50 питань) або першого та другого рівнів тестування (100 питань).

Тестування на знання законодавства першого рівня складається з питань на перевірку знань Конституції України, законів України «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Тестування на знання законодавства другого рівня складається з питань на перевірку знання Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, законів України «Про оперативнорозшукову діяльність», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативнорозшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, а також національного законодавства у цій сфері, Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298.

Тестування на знання законодавства може включати перевірку знань інших нормативно-правових актів України (законів та підзаконних актів), про що зазначається у Профілі посади.

Перелік тестових питань для проведення тестування на знання законодавства та зразки тестування на визначення рівня професійних вмінь і навичок затверджується Директором Національного бюро. Питання відкриті для загального доступу та оприлюднюються на офіційному вебсайті Національного бюро.

Тестування на визначення рівня володіння іноземними мовами складається з двох етапів – тестування за допомогою спеціального програмного забезпечення та співбесіди з акредитованим спеціалістом. Програма іспиту розроблена викладачем Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі автентичної програми оцінювання рівня іноземних мов.

Проведення тестування на визначення рівня володіння іноземними мовами є обов'язковим етапом у конкурсному відборі на всі посади, в Профілі яких зазначено це як кваліфікаційна вимога. Оцінювання відбувається відповідно до визначеного в Профілі обов'язкового рівня володіння іноземною мовою. Наявність будь-яких документів, отриманих кандидатом від інших установ, щодо визначеного рівня володіння іноземною мовою, не є підставою для не участі у цьому етапі. Кандидат може їх надавати інформативно конкурсній комісії при подачі загального пакету документів та/або на етапі проведення співбесіди з акредитованим спеціалістом..

Тестування на визначення рівня професійних вмінь і навичок здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення, відповідно до вимог Профілю посади.

Тестування на визначення рівня володіння іноземними мовами на визначення рівня професійних вмінь і навичок проводиться в приміщенні Національного бюро за адресою: Василя Сурикова, 3, м. Київ.

Метою тестування загальних здібностей є отримання оцінки загальних і спеціальних здібностей кандидатів щодо вербального, математичного, абстрактного та логічного мислення, а також визначення рівня розвитку навичок, які впливають на успішність професійної діяльності.

Психологічне тестування складається з двох етапів – психологічного тестування за допомогою спеціального програмного забезпечення (MMPI) та співбесіди з психологом.

За рішенням конкурсної комісії співбесіда з психологом може проводитися дистанційно (без фізичної присутності кандидата у приміщенні Національного бюро) шляхом застосування технічних засобів у режимі відеоконференції та в порядку, визначеному пунктом 5.5 Розділу V цього Порядку.

5.2. Кандидати на посади у Національному бюро, які успішно пройшли тестування на знання законодавства, допускаються до здачі наступних етапів кваліфікаційного іспиту (тестування) та\або співбесіди відповідно до цього Порядку.

Кваліфікаційне тестування з фізичної підготовки є обов’язковим під час проходження конкурсу кандидатами на зайняття посад в Управління спеціальних операцій Національного бюро.

До співбесіди допускаються кандидати, які пройшли кваліфікаційні іспити (тестування), визначені Профілем посади, з відсотком/балом успішності, визначеним відповідною конкурсною комісією, а для посад начальницького складу – за умови успішного складання кваліфікаційного тестування з фізичної підготовки, якщо таке проводилось.

Психологічне тестування, у разі його проведення, має рекомендаційний характер та враховується конкурсною комісією при прийнятті рішення під час співбесіди.

Кандидати, які не з’явилися на психологічне тестування, до співбесіди не допускаються, окрім випадків, якщо вони раніше його проходили. Про факт проходження психологічного тестування на інші вакантні посади кандидати зазначають окремо шляхом направлення письмової заяви на ім'я голови конкурсної комісії.

Кандидати на посади у Національному бюро, конкурсний відбір на заміщення яких оголошено одним розпорядженням Директора, складають один кваліфікаційний іспит (тестування), визначений у пункті 5.1. Порядку, за всіма посадами, на які подано заяви про участь у конкурсі, де визначено однаковий склад кваліфікаційного іспиту у Профілі, і лише протягом проведення відповідного конкурсного відбору однією конкурсною комісією.

Кандидати, які під час проходження кваліфікаційного іспиту (тестування) виконали встановлений конкурсною комісією відсоток/бал успішності або проходили психологічне тестування за допомогою спеціального програмного забезпечення (MMPI), мають право упродовж одного року (з дати проходження і до призначеної дати складання такого ж кваліфікаційного іспиту (тестування) у новому конкурсі) скористатися результатами їх здачі і не проходити тестування заново, якщо склад кваліфікаційного іспиту (тестування) є однаковий. Про таке рішення кандидати зазначають окремо шляхом направлення письмової заяви на ім’я голови конкурсної комісії із зазначенням які результати вони просять зарахувати і на який конкурсний відбір.

5.3. Інформація про дату і місце проведення кваліфікаційного іспиту (тестування) оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного бюро. Кандидатам цю інформацію повідомляють телефоном або електронною поштою.

5.4. Результати здачі кваліфікаційних іспитів (тестувань) публікуються на офіційному вебсайті Національного бюро шляхом розміщення відповідного рейтингу кандидатів перед проведенням співбесіди на офіційному вебсайті Національного бюро, окрім випадків, визначених цим порядком та рішенням відповідних конкурсних комісій.

Результати здачі тестування загальних здібностей опубліковуються на офіційному вебсайті Національного бюро шляхом розміщення зведеного рейтингу кандидатів, які виконали та не виконали встановлений конкурсною комісією відсоток/бал успішності такого виду тестування.

Результати тестування загальних здібностей та психологічного тестування окремо не публікуються та не розголошуються.

Строк оприлюднення результатів кваліфікаційного іспиту (тестування) може бути продовжений за рішенням конкурсної комісії.

5.5. Затверджений графік проведення співбесід з кандидатами із зазначенням дати та часу співбесід з кандидатами оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного бюро, окрім випадків, визначених цим Порядком.

Співбесіда проводиться конкурсною комісією у формі інтерв'ю за особистої участі кандидата згідно із затвердженим конкурсною комісією графіком.

За наявності відповідних підстав, підтверджених документально (тимчасова непрацездатність, тощо), конкурсна комісія може прийняти рішення про проведення співбесіди з кандидатом дистанційно в режимі відеоконференції за умови наявності технічної можливості.

Технічні засоби та/або технології, які використовуються, повинні забезпечити належну якість зображення та звуку.

У разі проведення співбесіди дистанційно в режимі відеоконференції канал зв’язку, час і дата початку проведення такої співбесіди узгоджуються з кандидатом будь-яким доступним способом, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку.

Перед проходженням співбесіди в режимі відеоконференції кандидат пред’являє конкурсній комісії паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, що дає змогу ідентифікувати цього кандидата.

Виявлення факту надання кандидатом недостовірної інформації під час проведення співбесіди дистанційно в режимі відеоконференції може бути підставою для відмови Директором Національного бюро у призначенні на посаду до Національного бюро особи, яку було визначено переможцем за результатами конкурсного відбору.

Кандидати, які не вийшли на зв’язок для проходження співбесіди дистанційно та не повідомили конкурсну комісію про технічний збій не пізніше ніж протягом однієї години після визначеного часу початку проведення співбесіди, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

У разі коли кандидат повідомив конкурсну комісію про технічний збій, у зв’язку з яким не відбулася співбесіда з таким кандидатом, дата її проведення переноситься на інший день за рішенням конкурсної комісії. Перенесення дати проведення співбесіди здійснюється один раз.

У разі проведення співбесіди шляхом відеоконференції аудіо- та відеозаписи зберігаються у Національному бюро протягом одного року.

Для визначення професійного рівня кандидатів на посади, зайняття яких передбачає наявність спеціальних знань та/або навичок, за рішенням конкурсної комісії, для участі у її роботі можуть залучатись експерти, спеціалісти, інші працівники Національного бюро, які володіють спеціальними професійними знаннями (технічні, лінгвістичні, медичні тощо) та можуть надати конкурсній комісії компетентний висновок з приводу їх рівня володіння кандидатом, з метою оцінки професійного рівня кандидата.

За рішенням конкурсної комісії залучена до її роботи особа може брати участь у засіданні відповідної комісії в режимі відеоконференції під час проведення співбесіди з кандидатами.

Під час співбесіди члени конкурсної комісії можуть ставити запитання для уточнення окремих аспектів біографії, професійного досвіду кандидата, оцінки професійних та особистих якостей кандидата до відповідних посадових обов’язків, рівня його вмотивованості, давати теоретичні і практичні завдання/кейси за напрямом діяльності відповідного структурного підрозділу з метою визначення здібностей та професійних умінь, необхідних для якісного виконання посадових обов’язків.

5.6. За результатами співбесіди конкурсна комісія шляхом особистого голосування її членів приймає рішення про визначення переможця конкурсу на відповідну посаду та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади, що фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії. Під час проведення голосування кожен член конкурсної комісії голосує, зважаючи виключно на власну оцінку кандидата, яка складена за результатами проведеної співбесіди, незалежно від думки інших членів конкурсної комісії.

За результатами конкурсу конкурсна комісія має право не визначати другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади.

Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на посаду, у конкурсі на зайняття якої він брав участь, протягом одного року з дня оголошення рішення за результатами цього конкурсу у разі, якщо ця посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки, або виявлено обмеження щодо призначення на посаду, у тому числі за станом здоров’я.

5.7. Конкурсна комісія може рекомендувати Директору Національного бюро встановлення випробування (іспитового строку) з метою перевірки відповідності кандидата займаній посаді із зазначенням його строку (тривалості):

на посаду державної служби – строком до шести місяців;

для осіб начальницького складу – тривалістю до одного року.

У разі незгоди особи з рішенням про встановлення випробування (іспитового строку) вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади. У такому випадку може застосовуватися відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття посади, якщо такий визначений.

5.8. За результатами співбесіди конкурсною комісією може вноситися Директорові Національного бюро пропозиція щодо призначення кандидата на вакантну рівнозначну або нижчу посаду у Національному бюро в межах одного структурного підрозділу за умови, якщо конкурс здійснювався цією ж конкурсною комісією.

Рішення конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу на відповідну посаду, другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади, та у разі рекомендації до призначення кандидата на вакантну рівнозначну або нижчу посаду у Національному бюро протягом трьох робочих днів після їх прийняття оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного бюро.

5.9. Рішення конкурсної комісії про визначення переможця (переможців) конкурсу може бути оскаржено шляхом подання скарги Директору Національного бюро протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення рішення про результати конкурсу на офіційному вебсайті Національного бюро або в судовому порядку.

5.10. Рішення конкурсної комісії про визначення переможця (переможців) конкурсу не призводить до беззаперечного прийняття рішення Директором Національного бюро щодо призначення кандидата (кандидатів) на посаду до Національного бюро.

У разі прийняття рішення Директором Національного бюро не призначати переможця (переможців) конкурсу Директор Національного бюро інформує відповідну конкурсну комісію про своє рішення у письмовій формі не пізніше 30 днів з моменту оголошення переможця.

У разі отримання або самостійного виявлення інформації негативного характеру щодо особистих, ділових та моральних якостей кандидата на посаду до Національного бюро, Управлінням внутрішнього контролю Національного бюро, відповідно до положень частини п’ятої статті 10 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», проводиться вивчення особистих, ділових і моральних якостей кандидата з метою встановлення його спроможності за своїми особистими, діловими та моральними якостями ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.

Кандидати на посади до Національного бюро мають право надавати пояснення та відомості щодо інформації негативного характеру про їхні особисті, ділові та моральні якості.

Негативні результати вивчення особистих, ділових і моральних якостей кандидата на посаду до Національного бюро або непридатність за станом здоров’я до проходження служби можуть бути підставою для відмови Директором Національного бюро у призначенні на посаду до Національного бюро особи, яку було визначено переможцем за результатами конкурсного відбору.

5.11. Переможці конкурсів на зайняття вакантних посад, крім документів, зазначених у пункті 3.1. Порядку, до призначення на посаду повинні подати до Управління внутрішнього контролю:

- довідку (повну електронну або паперову) про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України;

- медичні довідки про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування на обліку в психоневрологічних та наркологічних закладах охорони здоров’я;

- копію військово-облікового документа: для призовника – посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаного – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного; для військовослужбовця – посвідчення особи військовослужбовця.

          

VІ. Підстави для призначення повторного конкурсу

6.1. Повторний конкурс проводиться у разі:

1) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;

2) якщо за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;

3) якщо особа відмовилася від зайняття посади;

4) виявлення за результатами спеціальної перевірки обмежень, пов’язаних із призначенням на посади у Національному бюро, визначених законами України «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції» та іншими законами України і відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття посади;

5) якщо особа не приступила до виконання своїх службових обов’язків протягом місяця після оприлюднення інформації про визначення переможця конкурсу. У разі, якщо особа надала обґрунтовані пояснення стосовно відтермінування строку призначення і за обов’язковим погодженням Директора Національного бюро або особи, яка виконує його повноваження, або якщо спеціальна перевірка щодо переможця конкурсу ще не завершена, то такий строк може бути подовжений, якщо інше не передбачено законом;

6) незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування (іспитового строку) під час призначення на посаду;

7) відмови особи, призначеної на посаду державної служби вперше, від складення Присяги державного службовця чи особи, призначеної на посаду осіб начальницького складу, від складання Присяги особи начальницького складу Національного бюро;

8) застосування до переможця конкурсу заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади»;

9) з інших підстав, що не суперечать чинному законодавству 6.2. Повторний конкурс проводиться відповідно до вимог цього Порядку.

 

 

         Керівник Юридичного управління                                                                       Ігор ЯРЧАК