Відділ по роботі з персоналом

Функції Відділу по роботі з персоналом

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 1. розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин, державної служби та служби на посадах начальницького складу;
 2. вносить пропозиції Директору бюро з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;
 3. здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи Директора бюро з питань управління персоналом;
 4. за поданням структурних підрозділів Національного бюро розробляє та подає на затвердження Директору Національного бюро структуру та штатний розпис Національного бюро, здійснює ведення структури та штатного розпису;
 5. проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
 6. вивчає потребу в персоналі на вакантні посади та вносить відповідні пропозиції Директору бюро;
 7. здійснює кадрове супроводження роботи конкурсних комісії:
  • приймає від претендентів на заміщення вакантних посад документи, визначені порядком проведення конкурсу та подає їх на розгляд конкурсної комісії,
  • готує проект розпорядження Директора про оголошення конкурсу та забезпечує подання його на підпис;
  • здійснює організацію роботи конкурсної комісії з добору фахівців на державну службу та осіб начальницького складу;
  • кадрове супроводження у проведенні іспитів (тестів) на заміщення вакантних посад;
  • підготовку протоколів засідань конкурсної комісії, а також інших документів з питань, що стосуються функціонування комісій;
  • забезпечує вчасну передачу до відповідального структурного підрозділу інформації по перебігу конкурсу для розміщення її на вебсайті Національного бюро;
  • у разі потреби інформує кандидатів про результати конкурсу.
 8. за дорученням Директора бюро перевіряє дотримання вимог законодавства про працю, правил внутрішнього службового розпорядку;
 9. разом з іншими структурними підрозділами Національного бюро:
  • організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;
  • погоджує посадові інструкції персоналу Національного бюро, які затверджує Директор Національного бюро, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
  • організовує роботу щодо проходження практики студентами вищих навчальних закладів, стажування державних службовців та молоді;
 10. організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців Національного бюро;
 11. здійснює планування професійного навчання державних службовців Національного бюро;
 12. узагальнює потреби персоналу у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції Директору бюро;
 13.  разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
 14. веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
 15. аналізує кількісний та якісний склад персоналу Національного бюро;
 16. надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Національного бюро;
 17. обчислює стаж роботи, державної служби, страховий стаж та служби на посадах начальницького складу;
 18. розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
 19. організовує складення Присяги державного службовця та Присяги особи начальницького складу, особою, яка вперше вступає на службу;
 20. оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям та спеціальних звань особам начальницького складу Національного антикорупційного бюро України;
 21. ознайомлює персонал з правилами внутрішнього службового розпорядку Національного бюро та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
 22. оформляє і видає працівникам службові посвідчення;
 23. забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення з посад персоналу Національного бюро;
 24. здійснює контроль за встановленням доплат за вислугу років;
 25. за пропозиціями керівників структурних підрозділів формує графік відпусток персоналу Національного бюро, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;
 26. здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Національного бюро, у тому числі працівників, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність або розвідувальну чи контррозвідувальну;
 27. оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;
 28. опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
 29. у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Національного бюро;
 30. забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
 31. спільно з Управлінням внутрішнього контролю здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання працівниками відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, інформує працівників, що звільняються, про необхідність подання до Відділу декларації за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, та наступного року після припинення діяльності за минулий рік;
 32. здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних;
 33. розглядає та надає відповіді на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, на запити та звернення народних депутатів, на запити на інформацію з питань управління персоналом;
 34. проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;
 35. веде облік працюючих пенсіонерів, ветеранів війни, учасників бойових дій та антитерористичної операції, багатодітних родин, одиноких матерів (батьків), жінок, що мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, чи яка усиновила дитину або взяла дитину під опіку – працівників Національного бюро;
 36.  готує та подає на підпис Директору бюро листи з питань переведення працівників до Національного бюро;
 37.  формує біографічні довідки на працівників бюро;
 38.  забезпечує передачу документів з кадрових питань до Управління бухгалтерського обліку та звітності;
 39.  забезпечує облік та ведення трудових книжок та книги обліку трудових книжок;
 40.  готує та передає копії наказів та розпоряджень Директора або особи, що його заміщує щодо призначених, звільнених працівників до Управління внутрішнього контролю та Режимно-секретного відділу;
 41. здійснює відповідно до законодавства інші функції, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.