Положення про Раду громадського контролю

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 лютого 2022 р. № 132

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро

1. Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро (далі — Рада) є постійно діючим колегіальним консультативнодорадчим виборним органом, який утворюється відповідно до Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Рада провадить свою діяльність на засадах верховенства права, законності і гласності, позапартійності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності членів, відкритості для суспільства, а також невтручання в діяльність Національного антикорупційного бюро та його працівників.

4. Основними завданнями Ради є:

 1. забезпечення прозорості та здійснення цивільного контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро;
 2. сприяння взаємодії Національного антикорупційного бюро з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов’язаних з діяльністю Національного антикорупційного бюро;
 3. сприяння отриманню Директором Національного антикорупційного бюро об’єктивних відомостей щодо громадської оцінки стану виконання Національним антикорупційним бюро покладених на нього завдань та обов’язків.

5. Рада для виконання покладених на неї завдань:

 1. заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного антикорупційного бюро;
 2. розглядає звіти Національного антикорупційного бюро і упродовж двох тижнів з дня подання затверджує свій висновок щодо них;
 3. проводить громадський моніторинг урахування Національним антикорупційним бюро пропозицій і зауважень громадськості щодо його діяльності, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципу гендерної рівності, доступу до публічної інформації, яка перебуває в його володінні, а також дотримання нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
 4. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань діяльності Національного антикорупційного бюро;
 5. обирає з числа членів Ради двох представників, які входять до складу Дисциплінарної комісії Національного антикорупційного бюро;
 6. визначає представників до складу конкурсних комісій, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників у Національному антикорупційному бюро, у кількості не більше трьох осіб у складі однієї конкурсної комісії;
 7. сприяє громадському обговоренню проектів нормативно-правових актів з питань діяльності Національного антикорупційного бюро;
 8. обговорює із залученням експертів (спеціалістів) питання забезпечення відкритості та прозорості діяльності Національного антикорупційного бюро, запобігання спробам дискредитації Національного антикорупційного бюро та його працівників, розробляє рекомендації із зазначених питань;
 9. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

6. Рада має право:

 1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні групи тощо);
 2. отримувати на письмовий запит від Національного антикорупційного бюро, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення виконання покладених на неї завдань, крім тієї, що віднесена згідно із законом до інформації з обмеженим доступом;
 3. організовувати і проводити зустрічі, конференції, семінари, засідання за круглим столом та інші заходи;
 4. реалізовувати інші права, які не суперечать вимогам законодавства.

7. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з фізичними та юридичними особами, міжнародними організаціями, громадськими об’єднаннями, в тому числі міжнародними, іншими інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації, державними органами, органами місцевого самоврядування.

8. Рада формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу у складі 15 осіб строком на два роки. За результатами конкурсу з формування складу Ради Національне антикорупційне бюро за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро розміщує на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро оголошення про результати рейтингового інтернет-голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, та склад Ради, а у разі проведення конкурсу для обрання членів Ради замість тих, повноваження яких достроково припинені, ― із зазначенням обраних членів Ради.

9. Дострокове припинення діяльності Ради здійснюється у разі:

 1. непроведення засідання Ради протягом двох кварталів підряд;
 2. прийняття відповідного рішення на її засіданні;
 3. реорганізації (ліквідації) Національного антикорупційного бюро.

10. Повноваження члена Ради достроково припиняються у разі:

 1. складення повноважень за власним бажанням;
 2. неможливості члена Ради брати участь у її роботі за станом здоров’я;
 3. смерті;
 4. набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
 5. набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
 6. встановлення факту подання недостовірної інформації для участі у конкурсі з формування складу Ради;
 7. наявності обмежень щодо членства в Раді відповідно до частини першої статті 31 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”;
 8. систематичної відсутності на засіданнях Ради без поважних причин (більш як три рази підряд);
 9. прийняття рішення Радою про неналежне виконання членом Ради покладених на нього завдань або невідповідність дій члена Ради засадам діяльності Ради. 

Дострокове припинення повноважень члена Ради у випадках, передбачених підпунктами 1—7 цього пункту, відбувається автоматично у разі встановлення юридичного факту, а у випадках, передбачених, підпунктами 8 і 9 цього пункту, Рада приймає відповідне рішення щонайменше двома третинами її складу.

У разі дострокового припинення повноважень більше ніж однієї третини складу Ради Директор Національного антикорупційного бюро протягом п’яти робочих днів з дня дострокового припинення повноважень шостого члена Ради оголошує проведення конкурсу, відповідне рішення публікується на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро.

11. Члени Ради на першому її засіданні обирають із свого складу простою більшістю голосів присутніх голову Ради, його заступника та секретаря Ради.

Голова, його заступник, секретар та інші члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. Члени Ради не мають посвідчень чи інших спеціальних документів, що посвідчують членство в Раді.

12. Голова Ради:

 1. організовує діяльність Ради;
 2. організовує підготовку і проведення засідань Ради, головує під час їх проведення;
 3. представляє Раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями;
 4. підписує протоколи засідань Ради та інші документи від імені Ради;
 5. ініціює оприлюднення інформації про діяльність Ради на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро та на сторінках у соціальних мережах.

13. Заступник голови Ради виконує обов’язки головуючого на засіданні Ради та підписує протокол у разі відсутності голови Ради.

14. Секретар Ради:

 1. скликає засідання Ради та забезпечує інформування членів Ради про час і місце його проведення;
 2. веде протокол засідань Ради;
 3. забезпечує підготовку проектів документів до її засідань;
 4. інформує членів Ради про результати реалізації прийнятих на засіданні рішень;
 5. готує необхідні документи до засідання Ради та документи, необхідні для реалізації рішень Ради;
 6. організовує підготовку щорічного звіту про діяльність Ради і подає його для затвердження Радою;
 7. збирає пропозиції щодо порядку денного засідання Ради;
 8. забезпечує організацію та проведення голосувань Ради в електронній формі;
 9. забезпечує інформування громадськості про діяльність Ради. У разі відсутності секретаря на засіданні Ради виконання його функцій за поданням голови Ради покладається шляхом голосування на одного із членів Ради.

15. Члени Ради зобов’язані:

 1. брати участь у засіданнях Ради та підготовці матеріалів до них;
 2. виконувати покладені на них обов’язки;
 3. своєчасно інформувати про причини відсутності на засіданні Ради.

16. Голова Ради, заступник голови Ради та секретар Ради припиняють свої повноваження:

 1. у разі дострокового припинення повноважень як члена Ради відповідно до пункту 10 цього Положення;
 2. у разі складення повноважень за власним бажанням;
 3. за рішенням Ради, якщо за таке рішення проголосувало дві третини її складу.

17. Основною формою роботи Ради є засідання. Засідання Ради проводяться у разі потреби за ініціативою її голови, третини членів Ради або за зверненням Директора Національного антикорупційного бюро, але не рідше ніж один раз на квартал.

У разі проведення засідання Ради у приміщенні Національного антикорупційного бюро дата його проведення узгоджується з Директором Національного антикорупційного бюро не пізніше ніж за 96 годин до початку засідання.

Повідомлення про скликання засідання Ради повинні бути доведені до відома членів Ради не пізніше ніж за 48 годин до початку засідання.

18. Члени Ради здійснюють свої повноваження особисто та не мають права делегувати свої повноваження щодо участі у засіданнях Ради та право голосу на них іншим особам, у тому числі іншим членам Ради. У разі відсутності члена Ради на засіданні він має право висловити у письмовій формі (зокрема в електронному документі) свою позицію, яка оголошується головою Ради на засіданні перед голосуванням. Члени Ради можуть брати участь у засіданні в режимі відеоконференції або за допомогою засобів телефонного зв’язку. Про свою участь у засіданні в режимі відеоконференції або за допомогою засобів телефонного зв’язку члени Ради інформують секретаря Ради до початку засідання.

19. Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини членів її складу. Рішення Ради приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Рішення Ради можуть прийматися шляхом відкритого голосування більшістю голосів складу Ради шляхом проведення голосування Ради в електронній формі, яке організовує секретар Ради. Рішення Ради мають рекомендаційний характер, але є обов’язковими для розгляду Національним антикорупційним бюро.

20. На запрошення голови Ради у засіданнях Ради можуть брати участь Директор Національного антикорупційного бюро, його перший заступник та заступники Директора, працівники Національного антикорупційного бюро, посадові та службові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, експерти, члени громадських рад, утворених при державних органах, інші особи.

21. За результатами засідання Ради оформляється протокол, який підписується головою Ради та секретарем Ради, а у разі відсутності голови — його заступником. Копії протоколів засідань Ради надсилаються Директору Національного антикорупційного бюро протягом п’яти робочих днів з дня проведення засідання Ради.

22. Положення про Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро та Положення про порядок формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро, склад Ради, інформація про хід конкурсу для обрання членів Ради, у тому числі замість тих, повноваження яких достроково припинені, та його результати, інформація про припинення діяльності Ради, у тому числі дострокове, та дострокове припинення повноважень окремого члена Ради, а також висновки Ради щодо звіту Національного антикорупційного бюро розміщуються на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро.

23. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється Національним антикорупційним бюро.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 лютого 2022 р. № 132

ПОРЯДОК

формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро

1. Цей Порядок визначає процедуру формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро (далі — Рада) на засадах відкритого та прозорого конкурсу.

2. Рада формується у складі 15 осіб, відібраних за результатами конкурсу. Конкурс з формування складу Ради (далі –– конкурс) проводиться шляхом рейтингового інтернет-голосування (далі –– голосування) громадянами, які проживають на території України.

3. До складу Ради згідно із Законом України “Про Національне антикорупційне бюро України” не можуть входити: особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; особи, які незалежно від тривалості були працівниками Національного антикорупційного бюро або інших правоохоронних органів упродовж попередніх двох років; особи, близькі особи яких незалежно від тривалості, були працівниками Національного антикорупційного бюро або інших правоохоронних органів упродовж попередніх двох років.

4. Для проведення конкурсу Національне антикорупційне бюро з метою належного оперативного реагування щодо організаційного та технічного забезпечення проведення конкурсу утворює комісію і затверджує положення про її діяльність та склад. Національне антикорупційне бюро розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу. В оголошенні зазначаються строк подання кандидатур та відповідних документів, який не може становити менше п’яти робочих днів, адреса електронної пошти, на яку надсилаються документи для участі в конкурсі, дата і час проведення голосування та перелік копій документів кандидатів для участі у конкурсі. Документи, зазначені у підпунктах 1, 3, 5, 6 пункту 6 цього Порядку, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро.

5. Кандидатури для участі у конкурсі подаються громадськими об’єднаннями, державна реєстрація яких відбулася не менше ніж за рік до дня оголошення конкурсу та статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції (далі — громадське об’єднання). Громадське об’єднання може рекомендувати для участі у конкурсі не більше трьох кандидатур. Кандидатури подаються для участі у конкурсі з урахуванням обмежень, зазначених у пункті 3 цього Порядку.

Якщо громадське об’єднання не відповідає вимогам, установленим в абзаці першому цього пункту, запропоновані ним кандидатури до участі в конкурсі не допускаються і будь-які документи щодо них на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро не розміщуються.

6. Для участі у конкурсі громадське об’єднання подає шляхом надсилання на зазначену в оголошенні про проведення конкурсу адресу електронної пошти:

 1. рішення керівного органу громадського об’єднання про висування кандидатур для участі в конкурсі;
 2. код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб ― підприємців. Копія статуту громадського об’єднання подається в разі його відсутності на порталі електронних послуг;
 3. заяву кандидата про участь у конкурсі з повідомленням про відсутність визначених Законом України “Про Національне антикорупційне бюро України” обмежень щодо входження до складу Ради;
 4. реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 5. автобіографію кандидата, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, відомості про наявність чи відсутність судимості, притягнення до адміністративної відповідальності;
 6. мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються обґрунтування кандидата для обрання його до складу Ради;
 7. відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть громадське об’єднання і кандидат. Подані громадськими об’єднаннями документи (крім документів, зазначених у підпунктах 2, 4 і 7 цього пункту) розміщуються протягом двох робочих днів на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро. У разі потреби зазначений строк може бути продовжений Національним антикорупційним бюро до п’яти робочих днів. Якщо громадським об’єднанням не виконано вимоги, зазначені у підпунктах 1—7 цього пункту, запропоновані ним кандидатури до участі у конкурсі не допускаються і будь-які документи щодо них на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро не розміщуються.

7. Якщо для участі у конкурсі подано менш ніж 15 кандидатур, Національне антикорупційне бюро може продовжити строк подання кандидатур та відповідних документів і перенести дату та час проведення голосування. Оголошення про таке рішення протягом двох робочих днів розміщується на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро.

8. Голосування проводиться протягом 12 годин з використанням офіційного веб-сайта Національного антикорупційного бюро. Будь-який громадянин, який проживає на території України, може взяти участь у голосуванні. Під час участі в голосуванні громадянин може проголосувати не більше ніж за 15 кандидатів, а у разі проведення голосування для обрання члена (членів) Ради замість того (тих), повноваження якого (яких) достроково припинені, — за одного кандидата або кількість кандидатів, визначених в оголошенні.

9. Під час проведення голосування забезпечується:

 1. безоплатність доступу та використання інформаційнокомунікаційної системи, за допомогою якої здійснюється голосування;
 2. електронна реєстрація громадян для участі в голосуванні з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій;
 3. фіксація дати та часу голосування, можливість ознайомлення з перебігом голосування та зарахуванням голосів (без розголошення персональних даних осіб, які проголосували).

10. Обраними до складу Ради за результатами голосування вважаються 15 кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, а у разі проведення голосування для обрання члена Ради замість того, повноваження якого достроково припинені, — кандидат, який зайняв перше місце в рейтингу голосів “за”. У разі проведення голосування для обрання кількох членів Ради замість тих, повноваження яких достроково припинені, обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. У разі неможливості визначення обраного кандидата внаслідок набрання кількома кандидатами однакової кількісті голосів голосування проводиться повторно між такими кандидатами упродовж десяти днів, а результати інших обраних кандидатів (у разі їх наявності) розміщуються на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро у порядку, встановленому пунктом 11 цього Порядку.

11. Після закінчення голосування з формування складу Ради на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро протягом трьох робочих днів розміщується оголошення про результати проведення конкурсу із зазначенням кількості отриманих голосів “за” кожним кандидатом, а також оприлюднюється склад Ради, обраний за результатами голосування, а у разі проведення конкурсу для обрання члена (членів) Ради замість того (тих), повноваження якого (яких) достроково припинені, — зазначається прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) кандидата (кандидатів).

Указ Президента України про Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, Положення та порядок формування Ради від 15 травня 2015 року № 272/2015 тут